เช็ค "ผู้สมัครเลือกตั้ง" กทม.-พัทยา จ่ายค่าสมัครเท่าไหร่-คุณสมบัติอย่างไร

เช็ค "ผู้สมัครเลือกตั้ง" กทม.-พัทยา จ่ายค่าสมัครเท่าไหร่-คุณสมบัติอย่างไร

เช็คข้อมูล "ผู้สมัครเลือกตั้ง" 4 สนาม "ผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.-นายกเมืองพัทยา-สมาชิกสภาพัทยา" 2565 จ่ายค่าสมัครเท่าไหร่ มีคุณสมบัติอย่างไร

ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) สมาชิกสภา กทม. นายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2565 และภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กำหนดวันเลือกตั้งทั้ง 4 สนามพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.2565 

การเลือกตั้งทั้ง 4 ระดับนี้ ถือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นลำดับสุดท้าย ตั้งแต่รัฐบาลกำหนดให้มีการเลือกตั้งองค์บริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) องค์บริหารส่วนตำบล(อบต.) และเทศบาลมาก่อนหน้านี้

สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารราชการ 2 ระดับ 1.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 และ 2.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 

ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่น "ผู้สมัครเลือกตั้ง" จะอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แนบท้ายระเบียบ กกต.ว่า ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

อ่านประกอบ : เปิดไทม์ไลน์ "เลือกตั้ง" สนาม "กทม.-พัทยา" 2565

เช็ค "ผู้สมัครเลือกตั้ง" กทม.-พัทยา จ่ายค่าสมัครเท่าไหร่-คุณสมบัติอย่างไร

การเลือกตั้ง "กทม.-พัทยา" ที่จะเกิดขึ้นวันที่ 22 พ.ค.2565 กฎหมายได้กำหนดคุณสมบัติ "ผู้สมัครเลือกตั้ง" ไว้ดังนี้

• ผู้ว่าฯกทม. มีจำนวน 1 คนมาจากการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพฯ 

1.มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

2.อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง

3.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

4.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต กทม. ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

5.ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 50 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 กำหนด

ค่าธรรมเนียมสมัครรับเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม." อยู่ที่ 50,000 บาท

• สมาชิกสภา กทม. ประกอบด้วยสมาชิกสภาจำนวนเขตเลือกตั้งละ 1 คน จำนวน 50 เขต รวม 50 คน

1.มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

2.อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง

3.มีชื่ออยู่ในเขต กทม.เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

4.ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 50 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 กำหนด

ค่าธรรมเนียมสมัครรับเลือกตั้ง "สมาชิกสภา กทม." อยู่ที่ 10,000 บาท

อ่านประกอบ : เปิดรายได้ 4 ปี กางบัญชีเงินเดือนค่าตอบแทน ส.ก.

เช็ค "ผู้สมัครเลือกตั้ง" กทม.-พัทยา จ่ายค่าสมัครเท่าไหร่-คุณสมบัติอย่างไร

• นายกเมืองพัทยา  มีจำนวน 1 คน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา 

1.มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง

3.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

4.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

5.ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 50 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 กำหนด

ค่าธรรมเนียมสมัครรับเลือกตั้ง "นายกเมืองพัทยา" อยู่ที่ 10,000 บาท

• สมาชิกสภาเมืองพัทยา แบ่งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละ 6 คน รวม 24 คน

1.มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

2.อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง

3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติคต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

4.ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 50 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 กำหนด

ค่าธรรมเนียมสมัครรับเลือกตั้ง "สมาชิกสภาเมืองพัทยา" อยู่ที่ 5,000 บาท

ขณะที่บุคคล "ต้องห้าม" ไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง มีดังนี้

1.ติดยาเสพติดให้โทษ

2.เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย ทุจริต

3.เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ

4.ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

4.1 เป็น ภิกษุ สมเณร นักพรต หรือนักบวช

4.2 อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง

4.3 เป็นผู้วิกลจริตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

5.อยู่ระหว่างถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราว (ใบส้ม) หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบดำ)

6.ถูกจำคุกหรือคุมขังโดยหมายของศาล

7.เคยถูกจำคุกและพ้นโทษมาแล้วยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ยกเว้นความผิดประมาทหรือลหุโทษ

8.เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

9.เคยถูกศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งอันถึงที่สุดให้ยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้จำคุกตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

10.เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำผิด 

เช็ค "ผู้สมัครเลือกตั้ง" กทม.-พัทยา จ่ายค่าสมัครเท่าไหร่-คุณสมบัติอย่างไร