เปิดรายได้ 4 ปี กางบัญชีเงินเดือนค่าตอบแทน ส.ก.

เปิดรายได้ 4 ปี กางบัญชีเงินเดือนค่าตอบแทน ส.ก.

เปิดรายได้ 4 ปี กางบัญชีเงินเดือน ส.ก. รับค่าตอบแทนเท่าไหร่ พร้อมเปิดภารกิจหน้าที่ในศาลาว่าการ กทม.ตลอดวาระทำงาน 4 ปี

ภายหลังเมื่อวันที่ 8 มี.ค.2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้มีการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งคาดว่า กกต.จะกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค.2565

โดยในส่วนการเลือกตั้ง ส.ก.ถือว่าเป็นการจัดเลือกตั้งในรอบ 12 ปี ภายหลังจัดเลือกตั้ง ส.ก.ทั้งกรุงเทพฯ ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ส.ค.2553 หรือหากนับเฉพาะการเลือกตั้งซ่อม ส.ก.ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ก.พ.2557 ในเขตดอนเมือง และจตุจักรแทนตำแหน่งที่ว่างลง 

ผลการเลือกตั้งครั้งนั้นนางกานต์ มูสิกะ จากพรรคประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งซ่อม ส.ก.จตุจักร และนายพนา วุฒเดช จากพรรคเพื่อไทย ชนะการเลือกตั้งซ่อม ส.ก.ดอนเมือง 

แน่นอนว่าการเลือกตั้ง ส.ก.ครั้งนี้ เป็นโอกาสที่คนกรุงเทพฯ จะได้ใช้สิทธิเลือกผู้แทน "ระดับท้องถิ่น" ภายหลัง กกต.ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ก. 50 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคนและเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่ 2 มี.ค.2565 

สำหรับอำนาจหน้าที่ "สภากรุงเทพมหานคร" เป็นองค์กรฝ่ายสภาของหน่วยงาน กทม. มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบและดูแลการบริหารราชการ กทม.ของฝ่ายบริหาร ที่มีผู้ว่าฯ กทม.เป็นหัวหน้าคณะ มีหน้าที่ดังนี้

1.พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานคร อาทิ การพิจารณางบประมาณประจำปี ของ กทม.และการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม กทม. 

2.เสนอญัตติ ตรวจสอบและติดตามการบริหารราชการ กทม. เพื่อให้ กทม.ดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในด้านต่างๆ 

3.การเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญของสภา กทม. เพื่อควบคุมและติดตามผลการบริหารงานหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 คณะ ประกอบด้วย

 1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ
 2. คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม
 3. คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
 4. คณะกรรมการการสาธารณสุข
 5. คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
 6. คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ
 7. คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
 8. คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 9. คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
 10. คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน้ำ
 11. คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา

เปิดรายได้ 4 ปี กางบัญชีเงินเดือนค่าตอบแทน ส.ก.

"สภา กทม." มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2516 ซึ่งมีสมาชิกจากการแต่งตั้งทั้งหมด 46 คน จนถึงปัจจุบัน สภา กทม.มีมาแล้ว 12 ชุด โดยชุดที่2-11 เป็นสภา กทม.ที่มาตากการเลือกตั้ง ส่วน "ส.ก." ปัจจุบัน 30 คนเป็นชุดที่ 12 มาจากการแต่งตั้งโดย คสช.เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2557 ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 86/2557 

โดยประธานสภา กทม.คนปัจจุบัน(คนที่ 22) คือนาย คำรณ โกมลศุภกิจ ส่วนนายกิตติ บุศยพลากร เป็นรองประธานสภา กทม.คนที่1 และพล.อ.โกญจนาท จุณณะภาต เป็นรองประธานสภา กทม.คนที่ 2

การเลือกตั้ง ส.ก.2565 จะมีที่มาจากการเลือกตั้ง 50 คนจาก 50 เขต มีวาระในการดำรงตำแหน่งครั้ง 4 ปี ได้รับเงินเดือน กำหนดใน บัญชีเงินประจําตําแหน่งและเงินตอบแทน แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดเงิน ประจําตําแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากรุงเทพมหานคร และกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2555 (คลิก)

กำหนด บัญชีอัตราและค่าตอบแทน ดังนี้ 

- ประธานสภา กทม. เงินประจำ

 • ตำแหน่ง 58,560 บาท เงิน
 • ตอบแทน 15,000 บาท 
 • รวม 73,560 บาท

- รองประธานสภา กทม. เงินประจำ

 • ตำแหน่ง 53,640 บาท เงินค่า
 • ตอบแทน 7,500 บาท 
 • รวม 61,140 บาท 

- สมาชิกสภา กทม. เงินประจำ

 • ตำแหน่ง 44,700 บาท เงินค่า
 • ตอบแทน 3,750 บาท 
 • รวม 48,450 บาท 

หากรวมรายได้ 4 ปีจะมีดังนี้ 

- ประธานสภา กทม.จะอยู่ที่ 3,530,880 บาท

- รองประธานสภา กทม.จะอยู่ที่ 2,934,720 บาท 

- สมาชิกสภา กทม.จะอยู่ที่ 2,325,600 บาท

เปิดรายได้ 4 ปี กางบัญชีเงินเดือนค่าตอบแทน ส.ก.