ถอด "รูปแบบ" 5 ที่สุด! กลยุทธ์ตั้งชื่อพรรคการเมืองไทย

ถอด "รูปแบบ" 5 ที่สุด! กลยุทธ์ตั้งชื่อพรรคการเมืองไทย

สแกน "รูปแบบ" 5 ที่สุดตั้งชื่อพรรคการเมืองไทย กลยุทธ์การตลาดสร้าง "แบรนด์" การจดจำ เตรียมพร้อมรับสนามเลือกตั้ง

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เข้มข้นมาตลอดปี 2564 ต่อเนื่องมาถึงปี 2565 กำลังเป็นดัชนีชี้วัดการเตรียมความพร้อมของขั้วทางการเมืองในการเลือกตั้งใหญ่ตามวาระของรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงปี 2566 

การก่อเกิดของพรรคการเมืองใหม่จำนวนมากที่ผ่านมา ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งเพื่อรองรับเหตุ "ยุบสภา" ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองภายในของรัฐบาลที่ยังครุกรุ่นมาโดยตลอด 

ยิ่งกรณีพรรคพลังประชารัฐ มีมติขับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พร้อม ส.ส.ในกลุ่มออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวม 21 คนท่ามกลางกระแสที่เกิดขึ้นว่า ส.ส.กลุ่มนี้เตรียมย้ายไปลงหลักปักฐานในพรรคการเมืองใหม่ชื่อว่า "พรรคเศรษฐกิจไทย"

ไม่ใช่แค่นั้นแต่ปรากฎการณ์ "ตั้งพรรคใหม่" กำลังเป็นจิ๊กซอว์ทางการเมืองที่จะนำมาประกบภาพใหญ่ โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่มี "จุดยืน" เดียวกันกำลังเล่นบทบาทแยกกันเดิน ก่อนที่แม่น้ำหลายสายจะไหลมาบรรจบอีกครั้งภายหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า

ถอด "รูปแบบ" 5 ที่สุด! กลยุทธ์ตั้งชื่อพรรคการเมืองไทย

แต่อีกด้านหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า การตั้งชื่อพรรคการเมืองขณะนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้าง "แบรนด์" ความจดจำไปถึงฐานเสียงเลือกตั้ง เป็นหนึ่งในองค์ประกอบการตั้งพรรคการเมือง ซึ่งที่ผ่านมาจากฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (อัพเดท 31 ธ.ค.2564) พบว่า ขณะนี้มีพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ทั้งหมด 84 พรรค โดยพรรคล่าสุดที่ได้จดแจ้งกับ กกต.คือ "พรรคไทยสร้างสรรค์" 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวม "รูปแบบ" การตั้งชื่อพรรคการเมืองที่จดจัดตั้งกับ กกต.ที่น่าสนใจ มีดังนี้

1.พรรคการเมืองใช้ชื่อซ้ำกันมากที่สุด

• มีคำว่า "ไทย" 36 พรรค ประกอบด้วย : 

พรรคประชากรไทย (ปชท.)

พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (พนท.)

พรรคเพื่อไทย (พท.)

พรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.)

พรรคอนาคตไทย (อท.)

พรรคภูมิใจไทย (ภท)

พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย (ส.ป.ท.)

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (ค.พ.ช.)

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (รป.)

พรรคเสรีรวมไทย (สร.)

พรรคพลังไทยรักชาติ (พทรช.) 

พรรคพลเมืองไทย (พล.)

พรรคสร้างอนาคตไทย (สอคท.)

พรรคไทยธรรม (ทธม.)

พรรคไทยศรีวิไลย์ (ทศล.)

พรรครวมพลังประชาชาตไทย (รปช.)

พรรคเพื่อคนไทย (พคท.)

พรรคพลังปวงชนไทย (พลท.)

พรรคเพื่อชาติไทย (พ.ชต.ท.)

พรรคพลังชาติไทย (พพชท)

พรรคคลองไทย (คล.ท.)

พรรคพลังเพื่อไทย (พล.พท)

พรรคประชาไทย (ปรชท.)

พรรคภาคีเครือข่ายไทย (ภคท.)

พรรคราชสีห์ไทยดี (รสท.)

พรรคเพื่อไทยพัฒนา (พทพ)

พรรคคนงานไทย (พ.ค.ง.ท.)

พรรคเพื่ออนาคตไทย (พอท)

พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท)

พรรคไทยรวมไทย (ทรวท.)

พรรคไทยสร้างไทย (ทสท)

พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)

พรรคไทยรักกัน (ทรก)

พรรคไทยภักดี (ทภด)

พรรคไทยชนะ (ทช)

พรรคไทยสร้างสรรค์ (ท.ส.ส)

ถอด "รูปแบบ" 5 ที่สุด! กลยุทธ์ตั้งชื่อพรรคการเมืองไทย

มีคำว่า "พลัง" 17 พรรค ประกอบด้วย :

พรรคพลังชล (พช.)

พรรคพลังสหกรณ์ (พ.พส.)

พรรคพลังท้องถิ่นไท (พทท.)

พรรคพลังประชาธิปไตย (พปต.)

พรรคพลังไทยรักชาติ (พทรช.)

พรรคพลังธรรมใหม่ (พธม.)

พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.)

พรรคพลังปวงชนไทย (พลท.)

พรรคพลังชาติไทย (พพชท)

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)

พรรคพลังสังคม (พ.พ.ส.)

พรรคพลังศรัทธา (พลศธ.)

พรรคพลังเพื่อไทย (พล.พท)

พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ (รพม.)

พรรคพลังสังคมใหม่ (พ.ส.ม.)

พรรคพลังสยาม (พส.)

พรรคเพื่อไทรวมพลัง (พทล.)

มีคำว่า "ประชา" 15 พรรค ประกอบด้วย : 

พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) 

พรรคประชากรไทย (ปชท.) 

พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย (ส.ป.ท.) 

พรรคประชาสามัคคี (ปส.) 

พรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.) 

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (ค.พ.ช.) 

พรรคพลังประชาธิปไตย (พปต.) 

พรรคมติประชา (มปช.) 

พรรคประชาภิวัฒน์ (ปชภ.) 

พรรครวมพลังประชาชาตไทย (รปช.) 

พรรคประชาชาติ (ปช.) 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

พรรคประชาไทย (ปรชท.) 

พรรคสหประชารัฐ (สปร) 

พรรคเพื่อประชาชน (พป)

มีคำว่า "เพื่อ" 13 พรรค ประกอบด้วย :

พรรคเพื่อไทย (พท.)

พรรคเพื่อแผ่นดิน (พผ.)

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (ค.พ.ช.)

พรรคเพื่อชาติ (พ.พ.ช.)

พรรคเพื่อชีวิตใหม่ (พ.ช.ม.)

พรรคเพื่อคนไทย (พคท.)

พรรคเพื่อชาติไทย (พ.ชต.ท.)

พรรคเพื่อราษฎร (พร.)

พรรคพลังเพื่อไทย (พล.พท)

พรรคเพื่อไทยพัฒนา (พทพ)

พรรคเพื่ออนาคตไทย (พอท)

พรรคเพื่อประชาชน (พป)

พรรคเพื่อไทรวมพลัง (พทล.)

มีคำว่า "ชาติ" 12 พรรค ประกอบด้วย :

พรรคชาติพัฒนา (ชพน.)

พรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.)

พรรคเพื่อชาติ (พ.พ.ช.)

พรรคพลังไทยรักชาติ (พทรช.)

พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.)

พรรคเพื่อชาติไทย (พ.ชต.ท.)

พรรคพลังชาติไทย (พพชท)

พรรคประชาชาติ (ปช.)

พรรคพัฒนาชาติเจริญ (พนชจ.)

พรรคสร้างชาติ (สช.)

พรรคยุทธศาสตร์ชาติ (ย.ศ.ช.)

พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)

มีคำว่า "ใหม่" 12 พรรค ประกอบด้วย :

พรรคความหวังใหม่ (ควม.)

พรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.)

พรรคเพื่อชีวิตใหม่ (พ.ช.ม.)

พรรคทางเลือกใหม่ (ทลม.)

พรรคพลังธรรมใหม่ (พธม.)

พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม)

พรรคเส้นทางใหม่ (สทม.)

พรรคก้าวใหม่ (พ.ก.ม.)

พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ (รพม.)

พรรคพลังสังคมใหม่ (พ.ส.ม.)

พรรคมิติใหม่ (มต.)

พรรคแนวทางใหม่ (นทม)

มีคำว่า "ธรรม" 6 พรรค ประกอบด้วย :

พรรคไทรักธรรม (ท.ธ.)

พรรครักษ์ธรรม (ร.ธ.)

พรรคพลังธรรมใหม่ (พธม.)

พรรคไทยธรรม (ทธม.)

พรรคแผ่นดินธรรม (ผธ.)

พรรคเป็นธรรม (ปธ.)

มีคำว่า "พัฒนา" 5 พรรค ประกอบด้วย :

พรรคชาติพัฒนา (ชพน.)

พรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.)

พรรคสยามพัฒนา (สพน.)

พรรคเพื่อไทยพัฒนา (พทพ)

พรรคพัฒนาชาติเจริญ (พนชจ.)

มีคำว่า "อนาคต" 3 พรรค ประกอบด้วย :

พรรคอนาคตไทย (อท.)

พรรคสร้างอนาคตไทย (สอคท.)

พรรคเพื่ออนาคตไทย (พอท)

มีคำว่า "ไท" 3 พรรค ประกอบด้วย :

พรรคพลังท้องถิ่นไท (พทท.)

พรรคไทรักธรรม (ท.ธ.)

พรรคเพื่อไทรวมพลัง (พทล.)

มีคำว่า "เศรษฐกิจ" 2 พรรค ประกอบด้วย : 

พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม)

พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท)

2.พรรคการเมืองชื่อสั้นที่สุด

พรรคกรีน(กร.) , พรรคกล้า(ก.) 

3.พรรคการเมืองชื่อยาวที่สุด

พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (พนท.) , พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย(ส.ป.ท.)

4.พรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุด

พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) มีอายุ 76 ปี 

5.พรรคการเมืองอายุน้อยที่สุด

พรรคเพื่อไทรวมพลัง(พทล.) , พรรคไทยสร้างสรรค์(ท.ส.ส.) มีอายุ 3 เดือน 

ถอด "รูปแบบ" 5 ที่สุด! กลยุทธ์ตั้งชื่อพรรคการเมืองไทย