แต่งตั้ง "อนุสิษฐ" เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แต่งตั้ง "อนุสิษฐ" เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศราชกิจจาฯ แต่งตั้ง "อนุสิษฐ คุณากร" เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรักษาผลประโยชน์ชาติ ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลังคนเก่าขอถอนตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (18 ม.ค.65) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 8 (1) และ (4) บัญญัติให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 10 คน ซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านสังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านสุขภาพ ด้านการเงินหรือด้านอื่น

ทั้งนี้ ต้องเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรา 10 วรรคสอง และวรรคสาม บัญญัติให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งรายชื่อประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อแต่งตั้ง และให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษา

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวม 10 คน ซึ่งในจำนวนนี้มี นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) รวมอยู่ด้วย ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และต่อมานางสาวฐิติรัตน์ ได้ขอถอนตัว ซึ่ง ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 รับทราบ และอนุมัติในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

และได้มีการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 และ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 อนุมัติแต่งตั้ง นายอนุสิษฐ คุณากร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติ) แทนผู้ที่ขอถอนตัวดังกล่าว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (1) และ (4) และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ครม. จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 11 มกราคม 2565 อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวม 10 คน ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ดังนี้

1. นายเธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการ

2. นายนวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

3. พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค)

4. นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสังคมศาสตร์)

6. ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)

7. ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขภาพ)

8. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงิน)

9. นางเมธินี เทพมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ)

10. นายอนุสิษฐ คุณากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี.

แต่งตั้ง "อนุสิษฐ" เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่งตั้ง "อนุสิษฐ" เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล