เช็ค! รายชื่อจังหวัดประกาศเอง 'ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว' นอกจาก 10 จังหวัดสีแดงเข้ม

เช็ค! รายชื่อจังหวัดประกาศเอง 'ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว' นอกจาก 10 จังหวัดสีแดงเข้ม

ตรวจสอบรายชื่อจังหวัดประกาศ" ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว" ของตัวเอง นอกจากพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้มที่รัฐประกาศ มีที่ไหนบ้างเช็คที่นี่

วันที่ 13 .. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง ศบค.ชุดใหญ่ออกประกาศมาตรการต่างๆ กำหนดให้พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัดซึ่งเป็น "10 จังหวัดสีแดงเข้ม" ให้มีการล็อกดาวน์ และ เคอร์ฟิว  เรื่องห้ามการเดินทางที่ไม่จําเป็น และห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 ถึง 04.00 . ของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่มีความจําเป็นยิ่ง หรือได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการสมุทรสงคราม ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา

แต่ขณะนี้ยังมีจังหวัดในพื้นที่อื่นๆ ออกมาตรการล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดหรือในเฉพาะพื้นที่ของตัวเอง และปรับเวลาเปิดปิดกิจกรรมกิจการในจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

• กาญจนบุรี

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อหาปิดอำเภอสังขละบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-22 กรกฎาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกำหนดปิดพื้นที่อำเภอสังขละบุรีตั้งแต่บริเวณจุดตรวจจงอั่ว ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิเป็นต้นไป ยกเว้นการขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค การขนส่งทางการแพทย์ การขนส่งภายในประเทศให้ขนถ่าย จุดควบคุมการเข้าออกบริเวณหมวดการทางสังขละบุรีตั้งแต่วันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 2564

นอกจากนี้ ให้ระงับการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า - ส่งออกขนส่งสินค้าและสินค้าผ่านแดนทุกประเภท จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 2564 ยกเว้นผู้ประกอบการที่ได้มีการทำหนังสือสัญญาซื้อ-ขายและรับ-ส่งสินค้าล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 2564

ขณะเดียวกันให้ปิดสำนักงานทะเบียนอำเภอสังขละบุรีและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีทุกแห่ง (ยกเว้นการบริการแจ้งเกิด แจ้งตาย) ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 2564 และปิดตลาดนัดในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ยกเว้น ตลาดสดที่มีการเปิดเป็นประจำทุกวันและให้งดจำหน่ายสินค้าบริเวณรอบองค์พระเจดีย์สามองค์ทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 2564

นอกจากนี้ให้ระงับการเดินรถโดยสารประจำทางสาธารณะเป็นการชั่วคราว เส้นทางหมวด 4 สายที่ 8203 เส้นทางกาญจนบุรี - สังขละบุรี - กาญจนบุรี ยกเว้น สายที่ 8203 ช่วงกาญจนบุรี - ทองผาภูมิ - กาญจนบุรี ยังคงอนุญาตให้เดินรถได้ตามปกติทั้งเที่ยวไป - กลับ และห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่วันที่ 9-22 ก.ค.2564 ระหว่างเวลา 22.00 . ถึง 04.00 . ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ใดมีความจำเป็นมีเหตุฉุกเฉินต้องออกนอกเคหสถานให้ขออนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่ในอำเภอมอบหมายโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ห้ามผู้ใดเข้าและออกพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 2564 เว้นแต่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ . . 2558 ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

162616160775

162616161871

• ตาก

เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก โพสต์ถึงมาตรการของจังหวัดตาก ถึงมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) จังหวัดตาก เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด ตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2267/2564 ลงวันที่ 8 ..2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ..2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ขณะเดียวกัน ได้ระบุว่าจังหวัดตากสั่งเคอร์ฟิวแม่สอด คนต่างด้าวห้ามออกจากนอกเคหสถานเวลา 20.00-04.00 . ส่วนประชาชนทั่วไปขอความร่วมมืองดหรือชะลอออกจากเคหสถาน 23.00-04.00 . เริ่มวันที่ 8 ..2564

162616164056

• ภูเก็ต

เฟซบุ๊คศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต โพสต์คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3859/2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคมเรื่อง "แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3373/2564 เรื่อง ผ่อนคลายการปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)" โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมหาวิทยาลัย และสถาบันกวดวิชาทุกแห่ง งดการจัดการเรียนการสอน และงดการจัดกิจกรรมใดๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา

2.ให้สถานศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามรูปแบบที่ต้นสังกัดกำหนด หรือรูปแบบที่เหมาะสมตามที่กำหนด โดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม ..2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สั่ง วันที่ 9 กรกฎาคม ..2564

162616171361

• ชลบุรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR เผยแพร่คำสั่งประกาศเคอร์ฟิวของจังหวัดชลบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน ระบุว่า ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางราชการได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยการตรวจหาผู้ติดเชื้อ ผู้เสี่ยงสัมผัสโรค เข้ารับการรักษาดูแลกับการแยกัก เร่งรัดกระจายและฉีดวัคซีนที่ได้รับจากส่วนกลางในพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนมีคำสั่งปิดสถานที่กิจการ กิจกรรม ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนโดยส่วนรวมตามสมควร

สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีความจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกภาคส่วน เพื่อร่วมมือการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด มิให้มีการแพร่ระบาดของโรคกระจายเป็นวงกว้างจนยากเกินกว่าการควบคุมได้ จังหวัดชลบุรีขอความร่วมมือให้ประชาชนงดออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 21.00 . จนถึง 04.00 . ของวันรุ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 52/2564 ลงวันที่ 12 .. 2564 ระบุว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid - 19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย รายการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน ประกอบกับจังหวัดชลบุรีได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มีมติในการประชุมครั้งที่ 13 / 2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ให้สถานประกอบการ กิจกรรม สถานที่ ดังต่อไปนี้ “ปิดทำการตั้งแต่เวลา 21.00 . ถึงเวลา 04.00 .ของวันรุ่งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

1. สถานบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

2. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหารโรงอาหาร (เว้นในสถานศึกษาและสถานพยาบาล) ให้เปิดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนั่งรับประทานที่ร้านได้ทั้งนี้งดการบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด 

3. ห้างสรรพสินค้า ดีพาร์ทเมนท์สโตร์  ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ให้ดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้น ส่วนที่เป็นตู้เกมส์ เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุกที่งดให้บริการ

4. ร้านสะดวกซื้อซึ่งปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

5. ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน 

6. กิจการนวดเพื่อสุขภาพที่ได้รับการผ่อนปรนให้ดำเนินการได้เฉพาะนวดฝ่าเท้า 

7. สระว่ายน้ำ สวนน้ำ ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้งดบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด 

8. ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ตและสถานที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ทุกแห่ง 

9. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา(ยกเว้นตลาดนัดพระเครื่อง)

10. สถานเสริมความงามและคลินิกให้บริการเสริมความงามที่ได้รับอนุญาตให้เป็นคลินิกเวชกรรม รวมถึงการให้บริการเสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชนโดยให้จำกัดระยะเวลาในการให้บริการไม่เกินรายละ 45 นาที 

11. สถานที่สัก เจาะผิวหนัง ยกเว้นการดำเนินการบริเวณใบหน้า 

12. สำหรับการจำหน่าย จ่าย แจก การห้ามจัดให้มีการมั่วสุม รวมกลุ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 45/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 20.00 . ถึง เวลา 04.00 . ของวันถัดไป ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

บรรดาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่มีผลบังคับใช้ก่อนหน้าคำสั่งนี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อ 1-12 ตามคำสั่งนี้หากมีข้อความใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

162616177057