เปิดรายชื่อ '100 นายพล' ใหม่หมาด! ขยับขึ้นผบ.-เจ้ากรม.-ผอ.

เปิดรายชื่อ '100 นายพล' ใหม่หมาด! ขยับขึ้นผบ.-เจ้ากรม.-ผอ.

โปรดเกล้าฯ นายทหาร 792 ราย เผยมี "100 นายพล" ใหม่หมาด! ขยับขึ้น ผบ.-เจ้ากรม.-ผอ.

การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารเสร็จสิ้น หลังมีพระบรมราชโอการโปรดเกล้าฯ ซึ่งราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 792 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

น่าสนใจว่า นายทหารระดับ "พันเอก" กว่า 100 ราย ได้ขยับขึ้นเป็น "นายพล" พร้อมรับตำแหน่งใหม่อันสำคัญสังกัดกระทรวงกลาโหม ดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

1.พันเอก ปนิวัธน์ ทรัพย์รุ่งเรือง เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

2.พันเอก ญาณะโชติ ผลฉาย เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจ ด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

3.พันเอก อัมรินทร์ บุณยะวิโรจ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด

4.พันเอก อรรถพล แผ้วพาลชน เป็น หัวหน้าอัยการทหาร

5.พันเอก สุธี เจียมสกุล เป็น ผู้อำนวยการโรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดยิง ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

6.พันเอก อภินันท์ จันดอนไผ่ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

7.พันเอก วันชัย เกตุวิทยา เป็น ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานทางทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

8.นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ แสนโกเมฆ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์กิจการอวกาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

9.พันเอกหญิง อิษฎา ศิริมนตรี เป็น ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

กองทัพไทย

10.พันเอก พงศธร อินทรตั้ง เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหาร

11.พันเอก สัมพันธ์ รงศ์จำเริญ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกำลังพล กรมกำลังพลทหาร

12.พันเอก ปิยะ ศรีพลอย เป็น ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร

13.พันเอก สรวัฒน ปัทมาคม เป็น ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร

14.พันเอก ไชยา ศรีนวล เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร

15.พันเอก ณัฐพล แสงจันทร์ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร

16.พันเอก พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุงร่วม กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

17.นาวาเอก เบ็ญจคัพภ์ เวศม์วิบูลย์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

18.พันเอก ศุภกฤษฎิ์ กฤษณีไพบูลย์ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร

19.พันเอก พิเชษฐ์ เอกอนันต์กุล เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร

20.พันเอก ธีร์ แก้วแดง เป็น ผู้อำนวยการสำนักตรวจการปฏิบัติราชการ สำนักงานจเรทหาร

21.นาวาอากาศเอก พงศ์วุฒิ เอี่ยมละออ เป็น ผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย

22.พันเอก กังวาน สุจินต์ เป็น ผู้อำนวยการสานักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร

23.พันเอก รวิศ รัชตะวรรณ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

24.พันเอก พีรพัฒน์ จันทร์งาม เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

25.พันเอก อรรคเดช ประทีปอุษานนท์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กองทัพบก

26.พันเอก นุกูล โล่ห์ประเสริฐ เป็น เจ้ากรมสารบรรณทหารบก

27.พันเอก รชต วงษ์อารีย์ เป็น เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก

28.พันเอก ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เป็น เจ้ากรมจเรทหารบก

29.พันเอก อานุภาพ ศิริมณฑล เป็น เลขานุการกองทัพบก

30.พันเอก เกรียงไกร ปราสาฑสุวรรณ เป็น ผู้อำนวยการสำนักแผนเตรียมพล กรมกำลังพลทหารบก

31.พันเอก โดมหทัย ปั้นทองพันธุ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักปกครองและบริการกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก

32.พันเอก ชัยวัฒน์ สาน้อย เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารบก

33.พันเอก จิรัฎฐ์ สุตาสุข เป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบก

34.พันเอก กมล กฤษวงศ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

35.พันเอก วิเศษ เจริญสุข เป็น ผู้อำนวยการศูนย์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการทหารสื่อสาร

36.พันเอก อรรถพล สอยเหลือง เป็น ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

37.พันเอก โฆสิต ชินวลัญช์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

38.พันเอก สรรเสริญ คล้ายแก้ว เป็น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

39.พันเอก สิทธา สาริบุตรานนท์ เป็น ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

40.พันเอก องอาจ พิมพ์ทนต์ เป็น ผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

41.พันเอก ภัทราวุธ สุทธิรัตน์ เป็น ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

กองทัพเรือ

42.นาวาเอกหญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา เป็นผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ

43.นาวาเอก คมสัน วสุวานิช เป็น ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

44.นาวาเอก นิธิ พงศ์อนันต์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

45.นาวาเอก ชัยฤทธิ์ เกิดผล เป็น ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์

46.นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล เป็น ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

47.นาวาเอก ชัยวัฒน์ คุ้มทิม เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

48.นาวาเอก สรายุทธิ์ ทับเทศ เป็น ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ

49.นาวาเอก สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เป็น เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

50.นาวาเอก ศราวุธ กิ่งมณี เป็น ผู้อำนวยการศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ กรมพลาธิการทหารเรือ

51.นาวาเอก ชวเลิศ เลขะวัฒนะ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

52.นาวาเอก ธนากร แจ้งจิตร เป็น ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

53.นาวาเอก คมพันธ์ อุปลานนท์ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

54.นาวาเอก สนิท โมธินา เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

55.นาวาเอก ธิติ นาวานุเคราะห์ เป็น เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

56.นาวาเอก อภิรมย์ เงินบำรุง เป็น เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

57.นาวาเอก อาภา ชพานนท์ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ

58.นาวาเอก สมรภูมิ จันโท เป็น ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กองทัพเรือ

59.นาวาเอก เผดิมชัย สุคนธมัต เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

60.นาวาเอก กรวิทย์ ฉายะรถี เป็น ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ

61.นาวาเอก ภุชงค์ ประดิษฐธีระ เป็นผู้อำนวยการสำนักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ

62.นาวาเอก วรพาท รัชตะสังข์ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

63.นาวาเอก ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เป็น ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ

64.นาวาเอก วิฉณุ ถูปาอ่าง เป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ

65.นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ สมบุญ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ

66.นาวาเอก ไพศาล วงค์เมฆ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ

67.นาวาเอก เอกสิทธิ์ วุฒิเผ่า เป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ

68.นาวาเอก ประสาน ประสงค์สำเร็จ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ

กองทัพอากาศ

69.นาวาอากาศเอก จักรวัชร จงสืบสุข เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานการบิน กองทัพอากาศ

70.นาวาอากาศเอก บุญเลิศ อันดารา เป็น ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

71.นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์ เหลืองตระกูล เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ

72.นาวาอากาศเอก วิเชียร วิเชียรธรรม เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทโธปกรณ์ กรมยุทธการทหารอากาศ

73.นาวาอากาศเอก สมพร ร่มพยอม เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ กองทัพอากาศ

74.นาวาอากาศเอก สิทธิศักดิ์ สายเงิน เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ซอฟต์แวร์ กองทัพอากาศ

75.นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์ ไล้เลิศ เป็น เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ

76.นาวาอากาศเอก สรวิชญ์ สุรกุล เป็น เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ

77.นาวาอากาศเอก อนันต์ชัย ทองเจริญ เป็น เจ้ากรมจเรทหารอากาศ

78.นาวาอากาศเอก คมกริช นันทวิสุทธิ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ

79.นาวาอากาศเอก เสกสรร คันธา เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน

80.นาวาอากาศเอก ศรสิต กีรติพล เป็น เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ

81.นาวาอากาศเอก ธีรพล สนแจ้ง เป็น เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ

82.นาวาอากาศเอก ดนัย สินธุชัย เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

83.นาวาอากาศเอก ปราโมทย์ วันวาน เป็น เสนาธิการกรมช่างอากาศ

84.นาวาอากาศเอก สมนึก โพธิ์ศรี เป็น เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

85.นาวาอากาศเอก สุชาติ ผิวสอาด เป็น เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

86.นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

87.นาวาอากาศเอก สุรฤทธิ์ กิจจาทร เป็น ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ

88.นาวาอากาศเอก เศกสรรค์ สวนสีดา เป็น ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ

89.นาวาอากาศเอก วิษณุ เนียมคำ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

90.นาวาอากาศเอก วรวุฒิ ดวงเกตุ เป็น ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

91.นาวาอากาศเอก สมหมาย ลีลิตธรรม เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ

92.นาวาอากาศเอก พิชิตไชย สุรกิจพิพัฒน์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ

93.นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย เป็นผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ

94.นาวาอากาศเอก ฉัตรชาย ธานีรัตน์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

95.นาวาอากาศเอก ธีระ เกาะประเสริฐ เป็น ผู้อำนวยการสำนักระบบบัญชาการเเละควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

96.นาวาอากาศเอก อิทธิกร พงศ์อัจฉรีย์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ

97.นาวาอากาศเอก ไพรวัลย์ พัชรธรรม เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

98.นาวาอากาศเอก วชิระ เริงฤทธิ์ เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

99.นาวาอากาศเอก ชาติชาย คงเจริญสุข เป็น ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

100.นาวาอากาศเอก พิทูร เจริญยิ่ง เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารอากาศ

ทั้งนี้ ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล อีกด้วย

ที่มา - ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ