ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง ทำอย่างไรจะได้ 3,000 เช็คที่นี่

ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง ทำอย่างไรจะได้ 3,000 เช็คที่นี่

ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง ทำอย่างไรจะได้ 3,000 บาท 3 เดือน เช็คที่นี่

จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการ เยียวยากลุ่มเปราะบาง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้นำเสนอ การช่วยเหลือเงินเยียวยา 3 กลุ่ม คือ เด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 13 ล้านคน  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.เด็กแรกเกิดถึง 6 ปี ที่มีฐานะยากจน จำนวน 1.4 ล้านคน 2 ผู้สูงอายุ จำนวน 9.66 ล้านคน และ 3.ผู้พิการ จำนวน 2 ล้านคน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับความคืบหน้าในรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนั้นมีขั้นตอน และวิธีการช่วยเหลือเงินเยียวยาแตกต่างกันไป ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  • กลุ่มเด็กแรกเกิด

กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง อายุ 6 ปี นั้น รัฐบาลมีโครงการ "เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด" เดือนละ 600 บาท อยู่แล้ว ถ้าหากได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ก็จะได้รับเงินรวมกันไปเลย

        - เดือนมิถุนายน จะได้ 2,600 บาท

        - เดือนกรกฎาคม จะได้ 1,600 บาท
  • กลุ่มผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป โดยปกติกลุ่มนี้จะมีเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับการจ่ายเป็นขั้นบันไดตั้งแต่ 600-1,000 บาท อยู่แล้ว เมื่อเพิ่มเติมโครงการเงินเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเข้าไปเดือนละ 1,000 บาท 

        - เดือนมิถุนายน จะได้ 2,600-3,000 บาท
        - เดือนกรกฎาคม จะได้ 1,600-2,000 บาท

  • กลุ่มผู้พิการ

กลุ่มผู้พิการนั้น จะได้รับเบี้ยผู้พิการอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน สำหรับมาตรการเงินเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง หากได้รับเงินเยียวยาด้วย ก็จะเพิ่มเป็น ดังนี้

        - เดือนมิถุนายน จะได้ 2,800 บาท
        - เดือนกรกฎาคม จะได้ 1,800 บาท

ทั้งนี้ หลักการเยียวยากลุ่มเปราะบางดังกล่าว ประชาชนไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ แต่ใช้บัญชีของประชาชนที่ได้รับเงินสวัสดิการของรัฐอยู่แล้ว

โดยสามารถ ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ และสวัสดิการสังคม ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th

2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่ม ตรวจสอบ

3. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

  • หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับ เช่น จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายอะไร หรือได้สิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นต้น
  • หากไม่ได้รับสิทธิใดๆ จะปรากฏข้อความ ไม่พบสิทธิ

159092605917

ส่วนกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิด ,ผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการ ขอให้ทุกคนที่เข้าข่ายไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขต ,อบต,เทศบาลก่อน ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังและทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำลังพูดคุยกันถึงรายละเอียดว่าจะช่วยเหลือกลุ่มนี้รวมไปถึงกลุ่มที่ตกหล่นอีกว่าจะต้องทำอย่างไร