'ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน'ตบเท้าร่วมขบวนปฏิรูป

'ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน'ตบเท้าร่วมขบวนปฏิรูป

(รายงาน) "ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน" ตบเท้าร่วมขบวนปฏิรูป

เรื่อง "พลังงาน" เป็นอีกด้านหนึ่ง ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความสำคัญวางไว้เป็น 1 ใน 11 หัวข้อที่จะต้องมีการปฏิรูป

โดยนับตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค.ถึง 27 ส.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดให้องค์กรนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านพลังงาน มีบุคคลร่วมสมัครแล้ว 58 คน มีที่น่าสนใจ อาทิ

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน เสนอชื่อโดยสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย นายวิบูลย์ คูหิรัญ อดีตผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสนอชื่อโดยมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม นายประเจิด สุขแก้ว อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสนอโดยมูลนิธิหวาน-จุ้ย สุขแก้ว

นางสิริพร ไศละสูต อดีตอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เสนอชื่อโดยมูลนิธิหวาน-จุ้ย สุขแก้วนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เสนอโดยมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายใบอนุญาต สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เสนอโดยมูลนิธิสร้างชุมชน

นายชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ อาจารย์คณะวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอโดยสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เสนอโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

นายวิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์ ผอ.กลุ่มงานวิศวกรรมระบบและมาตรฐาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ นายชยุตพงศ์ นันท์ธนะวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เสนอโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

นายปรีชา ออประเสริฐ อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก โดยสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย นายชาญชัย กิจเจริญ วิศวกรระดับ 10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยสมาคมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พล.อ.อภิชาติ ทิมสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยวัดโพธิ์นิมิต พล.ต.ท.นพ.สมยศ ดีมาก อดีตรองแพทย์ใหญ่ โดยสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย สำนักงานกรุงเทพฯ นายปรีชา ปุณณกิติเกษม ประธานกรรม บริษัท แอ๊ดว้านซ์เพ้นท์ แอนด์ เคมิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมูลนิธิเพื่อนสันติภาพ

นายกิตติพันธ์ ปัญญาอภิวงศ์ ประธานสหกรณ์พลังงานน้ำมันและปุ๋ยอินทร์ จำกัด โดยสหกรณ์พลังงานน้ำมันและปุ๋ยอินทรีย์ จำกัด นายวิโรจน์ คลังบุญครอง อดีตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช อดีตผู้ช่วย ผบ.ทบ. โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

พ.ต.อ.ภูรินทร์ ไพโรจน์สรคุปต์ อดีตผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจเรตำรวจ โดยสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายใบอนุญาต สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน โดยมูลนิธิสร้างชุมชน

รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมูลนิธิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายบรรพต แสงเขียว อดีตรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เสนอโดยมูลนิธิใบไม้เขียว นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน และ นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม อดีตรองปลัดกระทรวงพลังงาน เสนอโดยกระทรวงพลังงาน

นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข โดยสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย พล.อ.สราวุฒิ ชลออยู่ โดยมูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ นายยงค์ ภักดีศรี โดยสมาคมธุรกิจพืชพลังงานไทย นายณัฐชาติ จารุจินดา โดยสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายโชติอนันต์ งามดำรงค์ยืนยง โดยหอการค้าจังหวัดนครปฐม พ.จ.อ.ณฐกร แก้วดี โดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาภาคเหนือ นายกฤษณ์ สุริยผล โดยสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย นายวชิระ เปล่งปลั่ง โดยมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย

น.ส.นวลละออง ศรีชุมพล โดยสมาคมกังหันลม (ประเทศไทย) นายมานิต อินศวร โดยวัดหนองม่วงเก่า นางอร่าม วามะลุน โดยหนังสือพิมพ์ไฮแลนด์นิวส์ นายนที มณีกุล โดยเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติ-ยุติธรรมชุมชน อ.สันกำแพง-แม่ออน

นายซาการียา บิณยูซูฟ โดยมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข นายสมภพ ธนธีรพงษ์ โดยมูลนิธิ สมภพ ธนธีรพงษ์ นางสุทธิรัตน์ ศรีนุเสน และนายเทพฤทธิ์ บุญศีลพร้อม โดยวัดบ้านหนองผือน้อยนายศุภมาศ ประจักษ์เวช โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายอนุชาติ ทนศิริ โดยวัดหนองกะบอก นางเจริญสุข ดวงล้อมจันทร์ วัดกลางบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นายคำปัน ลังกาพยอม โดยวัดสันคะยอม นายวุฒิ บุญครอง โดยวัดเนินบุญญาราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายคิด วงศ์กะโซ่ โดยวัดโพธิ์ชัย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

นายเกษม จำรัสโภค โดยวัดหนองกระเทืองนายเชี่ยวเวทย์ ยิ้มศิริกุล โดยพลวัตวิทยสมาคม ว่าที่ ร.ต.พุฒ สระสำราญ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายโกมณ แพนพา โดยวัดศรีอ้วน ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

พล.อ.พงศ์ศิริ เศวตเศรนี โดยสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ นายสมศักดิ์ ถนอมวรสิน โดยมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย นายภาษกร เตชะสุรังกูล โดยวัดแจ้งลำหิน น.ส.จงจิตร์ หิรัญลาภ โดยสมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร นายสำรอง ธรรมปัญญาสาน โดยวัดหนองบัวทอง

สำหรับกรรมการสรรหา สปช.ด้านพลังงาน 7 คน ที่จะคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือ 50 คน เพื่อเสนอ คสช.ประกอบด้วย 1.ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผู้ว่าการการธนาคารแห่งประเทศไทย 2.นายการุณ กิตติสถาพร อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ 3.นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 4.นายบรรพต หงส์ทอง อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5.นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 6.นายพละ สุขเวช อดีตผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 7.นายวิเศษ จูภิบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพลังงาน