‘เนชั่นโพล’เผยคนไทยเชื่อมั่นรัฐบาล‘เศรษฐา’ปานกลาง-หนุนลดราคาพลังงาน

‘เนชั่นโพล’เผยคนไทยเชื่อมั่นรัฐบาล‘เศรษฐา’ปานกลาง-หนุนลดราคาพลังงาน

เนชั่นโพลเผยคนไทยเชื่อมั่นรัฐบาล‘เศรษฐา’ระดับปานกลาง คะแนนเชื่อมั่นมากต่ำ นโยบายลดราคาพลังงานอยากให้เร่งทำมากสุด ต่อด้วยเงินดิจิทัล แก้ปัญหาหนี้ พักหนี้เกษตรกร ไม่แน่ใจนโยบายค่าแรง 600 บาท

เนชั่นโพล ร่วมกับ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาลหลังแถลงนโยบาย 2566” โดยดำเนินการสำรวจในช่วงวันที่ 14-16 กันยายน 2566 ในกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค อาชีพ และระดับการศึกษา ทั่วประเทศ รวมจำนวน 1,227 ตัวอย่าง

โดยการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น โดยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Stratified Five-Stage Random Sampling แต่ละตัวอย่างที่ถูกเลือกมีค่าถ่วงน้ำหนัก (sampling weight) ที่แตกต่าง วิธีการสำรวจเป็นแบบผสม โดยลงพื้นที่สำรวจ 50% และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 50% ค่าความผิดพลาด (error) ของการสำรวจอยู่ที่ 3%  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สำหรับผลการสำรวจมีดังนี้

ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ในการบริหารประเทศ หลังรับฟังแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พบว่า

 • ร้อยละ 45.89 มีความเชื่อมั่นปานกลาง
 • ร้อยละ 23.26 ไม่ค่อยเชื่อมั่น
 • ร้อยละ 13.40 ไม่เชื่อมั่นเลย
 • ร้อยละ 12.99 เชื่อมั่นมาก
 • ร้อยละ 4.45 เชื่อมั่นมากที่สุด

โดยหากพิจารณาตามลักษณะทางประชากรและการเลือก ส.ส. บัญชีรายชื่อในสังกัดพรรคต่างๆ ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนกลุ่มอายุ 46-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเศรษฐาฯ มากกว่ากลุ่มอายุ 18-25 ปี และกลุ่มอายุ 26-35 ปี 

‘เนชั่นโพล’เผยคนไทยเชื่อมั่นรัฐบาล‘เศรษฐา’ปานกลาง-หนุนลดราคาพลังงาน

ขณะที่ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณและรับจ้างทั่วไป จะมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเศรษฐาฯ มากกว่ากลุ่มอาชีพอื่น ในขณะที่กลุ่มอาชีพนักเรียนและนักศึกษา จะมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเศรษฐาฯ น้อยกว่ากลุ่มอาชีพอื่น

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา/ปวส. จะมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเศรษฐาฯ น้อยกว่ากลุ่มระดับการศึกษาอื่น ส่วนประชาชนที่เลือก ส.ส. บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย จะมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเศรษฐาฯ มากกว่ากลุ่มอื่น ในขณะที่ ประชาชนที่เลือก ส.ส. บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเศรษฐาฯ ต่ำที่สุด

‘เนชั่นโพล’เผยคนไทยเชื่อมั่นรัฐบาล‘เศรษฐา’ปานกลาง-หนุนลดราคาพลังงาน

นโยบายที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลทำมากที่สุด 10 อันดับแรก

 • (ร้อยละ 24.01) ลดค่าพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซหุงต้ม
 • (ร้อยละ 20.73) เติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet
 • (ร้อยละ 14.48) แก้ปัญหาหนี้สิน พักหนี้เกษตรกร แก้หนี้สิน SMEs ที่ได้รับผลจากโควิด-19
 • (ร้อยละ 7.08) เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท ภายใน 4 ปี
 • (ร้อยละ 5.74) ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกโรค ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
 • (ร้อยละ 4.91) เงินเดือนปริญญาตรี 25000 บาท ภายใน 4 ปี
 • ปลุกท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ (ร้อยละ 4.60) 
 • (ร้อยละ 2.70) ปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมวิจัยและเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • (ร้อยละ 2.47) ปราบยาเสพติด ยึดทรัพย์ผู้ผลิตและผู้ค้า เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย
 • (ร้อยละ 1.90) สร้างรายได้เกษตรกรรม การประมง และปศุสัตว์ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้

 

“นโยบายที่รัฐจะทำได้อย่างแน่นอน”

เมื่อพิจารณาความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะทำให้นโยบาย 10 อันดับแรกที่โดนใจประชาชน ให้สำเร็จ พบว่า นโยบายที่โดนใจประชาชน ที่ประชาชนมากกว่าครึ่งให้ความเห็นว่า ดังนี้

 • สร้างรายได้เกษตรกรรม การประมง และปศุสัตว์ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” (ร้อยละ 52.72)  
 • ปราบยาเสพติด ยึดทรัพย์ผู้ผลิตและผู้ค้า เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย (ร้อยละ 51.08)
 • เติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet (ร้อยละ 50.68)
 • ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกโรค ใช้บัตรประชาชนใบเดียว (ร้อยละ 50.44)

 

 

นโยบายที่ประชาชนมากกว่าครึ่งให้ความเห็นว่า “เป็นโยบายที่ไม่ค่อยแน่ใจว่ารัฐบาลจะทำได้” ดังนี้   

 • เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท ภายใน 4 ปี (ร้อยละ 67.94)
 • ปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมวิจัยและเรียนรู้ตลอดชีวิต (ร้อยละ 63.68)
 • เดือนปริญญาตรี 25,000 บาท ภายใน 4 ปี (ร้อยละ 63.34)
 • ลดค่าพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซหุงต้ม (ร้อยละ 61.41)
 • แก้ปัญหาหนี้สิน พักหนี้เกษตรกร แก้หนี้สิน SMEs ที่ได้รับผลจากโควิด-19 (ร้อยละ 57.08)


‘เนชั่นโพล’เผยคนไทยเชื่อมั่นรัฐบาล‘เศรษฐา’ปานกลาง-หนุนลดราคาพลังงาน

 

นโยบายที่ประชาชนไม่อยากให้รัฐบาลทำมากที่สุด 10 อันดับแรก

 • กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่า ในเชิงเศรษฐกิจ (ร้อยละ 28.02)
 • เติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet (ร้อยละ 21.14)
 • แก้รัฐธรรมนูญ โดยไม่แก้หมวดสถาบันพระมหากษัตริย์ มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ทำประชามติ โดยให้ประชาขนมีส่วนร่วม (ร้อยละ 10.21)
 • รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย (ร้อยละ 6.35) 
 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังมีอยู่ บัตรคนจน (ร้อยละ 4.62)
 • เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท ภายใน 4 ปี (ร้อยละ 3.46)
 • พัฒนาหน่วยมั่นคง&กองทัพทันสมัย เช่น เกณฑ์ทหารสมัครใจ เรียน รด. ได้มาตรฐาน ลดทหารชั้นสัญญาบัตรระดับสูง (ร้อยละ 3.24)
 • ไม่มีนโยบายที่น่าผิดหวัง (ร้อยละ 3.08) 
 • ผลักดันกฎหมายสนับสนุนสิทธิและความเท่าเทียม (ร้อยละ 1.96)
 • เปิดประตูการค้า เจรจา FTA (ร้อยละ 1.95)

 

รัฐมนตรีที่แถลงและชี้แจงนโยบาย ได้โดนใจประชาชนมากที่สุด  5 อันดับแรก

 1. เศรษฐา ทวีสิน (ร้อยละ 49.02)
 2. ไม่มีใครที่โดนใจ (ร้อยละ 11.38) 
 3. อนุทิน ชาญวีรกูล (ร้อยละ 6.31)
 4. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (ร้อยละ 4.96)
 5. สุทิน คลังแสง (ร้อยละ 3.38)

 

‘เนชั่นโพล’เผยคนไทยเชื่อมั่นรัฐบาล‘เศรษฐา’ปานกลาง-หนุนลดราคาพลังงาน

 

รัฐมนตรีที่แถลงและชี้แจงนโยบาย ได้น่าผิดหวังมากที่สุด  5 อันดับแรก

 1. อนุทิน ชาญวีรกูล (ร้อยละ 26.94)  
 2. ไม่มีใครที่น่าผิดหวัง (ร้อยละ 19.30)
 3. เศรษฐา ทวีสิน (ร้อยละ 13.57)
 4. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (ร้อยละ 9.49)
 5. สุทิน คลังแสง (ร้อยละ 5.05)

 

ความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านของพรรคก้าวไกลและพรรคประชาธิปัตย์ พบว่า

 • ร้อยละ 52.02 มีความเชื่อมั่นอย่างแน่นอน
 • ร้อยละ 42.28 ไม่แน่ใจ

 

ส.ส. ฝ่ายค้านที่แถลงและชี้แจงนโยบาย ได้โดนใจมากที่สุด 5 อันดับแรก

 • วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (ร้อยละ 26.28) 
 • รังสิมันต์ โรม (ร้อยละ 25.97)
 • ชัยธวัช ตุลาธน (ร้อยละ 10.91)
 • ชวน หลีกภัย (ร้อยละ  8.45)
 • พริษฐ์ วัชรสินธุ (ร้อยละ  4.62)