"วันนอร์" รับอนุมัติ "ปดิพัทธ์" นำคณะดูงานสิงคโปร์ มองมีประโยชน์

"วันนอร์" รับอนุมัติ "ปดิพัทธ์" นำคณะดูงานสิงคโปร์ มองมีประโยชน์

"วันนอร์" ป้อง "ปดิพัทธ์" พา6สส. บินดูงานสิงคโปร์ ยันอนุมัติให้เพราะมีประโยชน์ พร้อมเปิดเอกสารดูงานตามดำริ "รองปธ.สภาฯคนที่หนึ่ง" รวมงบดูงาน 1.3ล้านบาท มีค่าเลี้ยงรับรองดูงาน4รายการ2แสนบาท

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร  กล่าวว่า ตนเป็นผู้อนุมัติให้ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง และคณะ เดินทางไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ ช่วง 21 - 24 ก.ย. นี้ โดยได้สอบถามฝ่ายกฎหมาย รวมทั้งดูข้อบังคับ พบว่าทำได้ เป็นการใช้งบประมาณรองประธานสภาฯ คนที่หนึ่งตามระเบียบ ทั้งนี้การเดินทางดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลอยู่

 

เมื่อถามว่าเมื่อมีข่าวแพร่ออกไป พบว่าไม่ใช่เรื่องการถูกเชิญ แต่เป็นการตั้งงบไปศึกษาดูงาน นายวันมูหะมัดนอร์ตอบว่า "มีงบอยู่แล้วขึ้นอยู่ว่าจะใช้ตอนไหน เวลาไหน ผมมองเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่า หากกลับมาก็ต้องเขียนรายงาน สามารถนำสส.ไปได้ด้วย หากเป็นประโยชน์ต่องานที่ทำอยู่"

 

เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ หากสังคมตีกลับเรื่องการใช้งบประมาณดูงานต่างประเทศ นายวันมูหะมัดนอร์ตอบว่า ไม่กังวลในส่วนที่อนุมัติไปแล้ว เพราะเห็นเป็นประโยชน์ จริงๆไม่ได้ไปเที่ยวไปดูงาน สิงคโปร์ก็มีอะไรที่ต้องศึกษา เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการเดินทางไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ และ นายวันมูหะมัดนอร์ อนุมัติอนุญาต ซึ่งลงนามอนุมัติ เมื่อ 12ก.ย.นั้น นั้น จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการตั้งเรื่องพบว่า เป็นดำริของนายปดิพัทธ์ จะนำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย จำนวน 12 คน เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ วันที่ 21 - 24 ก.ย.  ซึ่งเป็นการทำเรื่อง เมื่อ 11 ก.ย. โดยระบุเหตุผลคือ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาทั้งสองประเทศ และศึกษาดูงานระบบสารสนเทศการประชุมรัฐสภา การบริหารจัดการแรงงานคนไทย และด้านสิ่งแวดล้อม

 

สำหรับรายชื่อคณะผู้แทนรัฐสภาไทยที่จะเดินทางร่วมคณะ ประกอบด้วย สส. 7 คน แบ่งเป็น สส.ก้าวไกล 5 คน สส.เพื่อไทย 1 คน และมีข้าราชการ 4 คน และผู้ติดตามนายปดิพัทธ์ 1 คน 

1.นายปดิพัทธ์

2.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

3.นายวรภพ วิริยะโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

4.นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม.พรรคก้าวไกล

5.นายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ สส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล

6.น.ส.ทิสรัตน์ เลาหพล สสส.กทม. พรรคก้าวไกล

7.นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สส.เลย พรรคเพื่อไทย

ขณะผู้ติดตาม คือนายไกลก้อง ไวทยการ อดีตสส.พรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

"วันนอร์" รับอนุมัติ "ปดิพัทธ์" นำคณะดูงานสิงคโปร์ มองมีประโยชน์
"วันนอร์" รับอนุมัติ "ปดิพัทธ์" นำคณะดูงานสิงคโปร์ มองมีประโยชน์

 

นอกจากนั้นในเอกสารยังระบุถึงค่าใช้จ่าย ที่อนุมัติแล้ว คือ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวม 1,379,150 บาท แบ่งเป็น ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์-กรุงเทพ รวม 4.38แสนบาท, ค่าเบี้ยเลี้ยง 1.2แสนบาท, ค่าเช่าที่พัก 4.25แสนบาท

ค่าเช่าพาหนะในต่างประเทศ 1.5แสนบาท, ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทางราชการ 1.1หมื่นบาท, ค่ายานพาหนะชนสัมภาระเดินทาทงไปกลับท่าอากาศยาน 4,000 บาท, ค่ารับรอง 2แสนบาท (เบิกลักษณะเหมาจ่าย โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของรองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง, ค่าของที่ระลึก 30,000 บาท

"วันนอร์" รับอนุมัติ "ปดิพัทธ์" นำคณะดูงานสิงคโปร์ มองมีประโยชน์

 

 

สำหรับงบประมาณที่นำมาใช้ เป็นของกลุ่มงานพิธีการทูต สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ได้รับจัดสรร 1.1ล้านบาท และ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ค่าใช้จ่ายเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศปี 66  รวม 2.79 แสนบาทท ทั้งนี้เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนในการออกบัตรโดยสาร จึงไม่สามารถนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของอนุกรรมการแผนและงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ได้ทัน

"วันนอร์" รับอนุมัติ "ปดิพัทธ์" นำคณะดูงานสิงคโปร์ มองมีประโยชน์

เมื่อดูรายละเอียดของค่ารับรอง 2แสนบาทนั้น มีรายละเอียดตามร่างค่ารับรอง  คือ งานเลี้ยงรับรองประธานรัฐสภา หรือรองประธานรัฐสภา, งานเลี้ยงรับรองประธาน Government Technology Agency, งานเลี้ยงรับรองผู้แทนหน่วยงาน Green Singapore และ งานเลี้ยงรับรองผุ้แทนหน่ยวงานอุตสาหกรรม Ev โดยรายการมีร่างค่ารรับรอง รายการละ 50,000 บาท

 

"วันนอร์" รับอนุมัติ "ปดิพัทธ์" นำคณะดูงานสิงคโปร์ มองมีประโยชน์

"วันนอร์" รับอนุมัติ "ปดิพัทธ์" นำคณะดูงานสิงคโปร์ มองมีประโยชน์