เศรษฐา ทวีสิน ลาออกทุกตำแหน่งแสนสิริ มีผลทันที

เศรษฐา ทวีสิน ลาออกทุกตำแหน่งแสนสิริ มีผลทันที

ประกาศจาก แสนสิริ (บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)) เรื่องแจ้งการลาออกของประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายเศรษฐา ทวีสิน และทุกตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท

(4 เมษายน 2566) ประกาศจาก แสนสิริ เรื่องแจ้งการลาออกของประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายเศรษฐา ทวีสิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า นายเศรษฐา ทวีสิน ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งทุกตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการลงทุน และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ จะเข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนตำแหน่งที่ลาออก จนกว่าจะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังดับของบริษัท และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

นายอภิชาติ จูตระกูล

ประธานกรรมการ

 

เศรษฐา ทวีสิน ลาออกทุกตำแหน่งแสนสิริ มีผลทันที