เลือกตั้ง 2566 กทม.เปิดสถานที่ให้ผู้สมัครส.ส.ปราศรัย ยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

เลือกตั้ง 2566 กทม.เปิดสถานที่ให้ผู้สมัครส.ส.ปราศรัย ยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

เลือกตั้ง 2566 กทม.เปิดสถานที่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปราศรัย ต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ "เลือกตั้ง 2566" เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ได้กำหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น

ในส่วนของกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร และพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 16 แห่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

16 สถานที่ ปราศรัยหาเสียง "เลือกตั้ง 2566"

1. ลานคนเมือง เขตพระนคร

2. สวนจตุจักร เขตจตุจักร

3. สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร

4. อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย

5.สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

6. สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม

7. สวนพระนคร เขตลาดกระบัง

8. สวนพัฒนาภิรมย์ เขตประเวศ

9. สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน

10.สวนสาธารณะหน้าเดอะมอลล์บางแค เขตบางแค

11.บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) เขตธนบุรี

12.สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด

13.สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด

14.ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ

15.ศูนย์ฝึกกีฬาบางกอกอารีน่า เขตหนองจอก

16.สถานที่แห่งอื่น ๆ ตามที่หัวหน้าหน่วยงานผู้ซึ่งดูแลรับผิดชอบสถานที่พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร และพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประสงค์จะขอใช้สถานที่ดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิขออนุญาตใช้สถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งต้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร หรือพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร หรือพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาซิกสภาผู้แทนราษฎร

2. สถานที่ยื่นคำร้องขออนุญาตใช้สถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง ให้ยื่นคำร้องต่อหัวหน้าหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสถานที่นั้นๆ ในวัน เวลาราชการ โดยให้ยื่นคำร้องล่วงหน้าก่อนวันเข้าใช้สถานที่ไม่น้อยกว่า 3 วัน

3. ผู้ยื่นคำร้องขอใช้สถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งจะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเวทีในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งมาเอง กรุงเทพมหานครจะอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เท่านั้น

4. หากเกิดความเสียหายจากการใช้สถานที่ในการจัดเวทีปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวให้ผู้ขอใช้สถานที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

5.สำหรับหลักเกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่กำหนด

เลือกตั้ง 2566 กทม.เปิดสถานที่ให้ผู้สมัครส.ส.ปราศรัย ยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เลือกตั้ง 2566 กทม.เปิดสถานที่ให้ผู้สมัครส.ส.ปราศรัย ยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน