อบรมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมก่อนเลือกตั้ง ย้ำต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

อบรมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมก่อนเลือกตั้ง ย้ำต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

อบรมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมก่อนเลือกตั้ง ย้ำต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

(29 มี.ค. 66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมอบรม ซักซ้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร ให้กับบุคลากรภาครัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ ทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง และ 50 สำนักงานเขตปกครอง รวม 470 คน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด

 

อบรมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมก่อนเลือกตั้ง ย้ำต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

 

อบรมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมก่อนเลือกตั้ง ย้ำต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญคือต้องเข้าใจกฎระเบียบ ขั้นตอน วันเวลา สถานที่ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการกำหนดให้ชัดเจน ต้องเน้นความโปร่งใสยุติธรรม ไม่เลือกข้างช่วยเหลือผู้สมัครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะหน้าที่นี้สำคัญต่อระบอบประชาธิปไตย หากจุดเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยอย่างการเลือกตั้งประชาชนเริ่มต้นด้วยความรู้สึกไม่ไว้ใจ ประชาชนจะเกิดคำถามได้ว่าผลการเลือกตั้งโปร่งใสหรือไม่ ถ้าเราสามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนั่นจะเป็นก้าวที่สำคัญ เรื่องสำคัญต่อมาคือ การอบรมวันนี้เราคุยกันในเรื่องขั้นต่ำที่ต้องทำในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง แต่อยากให้ทำเพิ่มเติมขึ้นได้อีกเช่น การนำ innovation เข้ามาทำให้การเลือกตั้งโปร่งใสไม่ว่าจะเป็นการช่วยกำกับดูแล การนับคะแนน ประกาศผลการเลือกตั้งได้เร็ว ทำให้ผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งทำงานได้เต็มที่ และไม่ได้ใช้เฉพาะในวันเลือกตั้ง แต่ต้องใช้ทั้งกระบวนการจากวันนี้ไปจนถึงการเลือกตั้ง ทั้งนี้กรุงเทพมหานครพร้อมให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเต็มที่และหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้มากมายจากการอบรมครั้งนี้

 

อบรมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมก่อนเลือกตั้ง ย้ำต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

 

อบรมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมก่อนเลือกตั้ง ย้ำต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

 

 

สำหรับการจัดประชุมเชิงอบรมครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรภาครัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รับการถ่ายทอดข้อเท็จจริง ประกอบข้อกฎหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรทราบเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งที่เปลี่ยนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นัยสำคัญในส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความห่วงใยเป็นพิเศษ โดยมีเนื้อหาในการอบรมได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณียุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 โครงสร้างการบริหารจัดการการเลือกตั้ง หน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง หน้าที่และอำนาจของนายทะเบียนท้องถิ่น กระบวนการการรับสมัคร แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กำหนดการจัดสถานที่ /การซักซ้อมการรับสมัครรับเลือกตั้ง ณ สถานที่จริง การรายงานผลการรับสมัคร ช่องทางการติดต่อสื่อสาร การตั้งกลุ่มไลน์ และโปรแกรมประมวลผลการรับสมัครและการทดลองการเข้าใช้งาน โดยมีนายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง และนายสุพจน์ หล้าจำศิล ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

ในการนี้มี นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในการอบรม

 

อบรมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมก่อนเลือกตั้ง ย้ำต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

 

อบรมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมก่อนเลือกตั้ง ย้ำต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ