กกต. เปิดให้เปลี่ยนแปลง-ยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้เลือกตั้งล่วงหน้า

กกต. เปิดให้เปลี่ยนแปลง-ยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้เลือกตั้งล่วงหน้า

กกต. ประกาศ การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนวันเลือกตั้ง พร้อมเพิ่มช่องทางผ่าน แอปพลิเคชัน Smart Vote หรือ ThaiD

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประกาศ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนหรือยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนวันเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 25 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 เป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร โดยสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนวันเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้ มี 3 วิธีการดังนี้

  1. ยื่นด้วยตัวเองหรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน
  2. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  3. ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือแอปพลิเคชัน ThaiD
     

ในการนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง และนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตอบรับการลงทะเบียนแล้ว จะถือว่าหมดสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิอยู่เดิม ยกเว้นแต่ หากต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน หรือยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนวันเลือกตั้ง สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยการลงทะเบียนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงให้ทำได้ครั้งเดียว
 

ทั้งนี้ เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตอบรับการลงทะเบียน หรือแจ้งการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแล้ว จะบันทึกลงใน ฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสำนักทะเบียนกลาง จากนั้นจะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบภายใน 30 วัน ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ จะต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 นาฬิก โดยจะไม่สามารถไปใ ช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้อีก ทั้งนี้ หากไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันดังกล่าวได้ จะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Facebook แฟนเพจ "สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง" หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1494

กกต. เปิดให้เปลี่ยนแปลง-ยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้เลือกตั้งล่วงหน้า