อัปเดตเลือกตั้ง 66 กกต.เปิดรับสมัคร ผอ.-กกต.ประจำเขต 6-10 ก.พ.

อัปเดตเลือกตั้ง 66 กกต.เปิดรับสมัคร ผอ.-กกต.ประจำเขต 6-10 ก.พ.

คืบหน้าเลือกตั้ง 66 กกต.เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา-แต่งตั้ง ผอ.การเลือกตั้งประจำเขต-กกต.ประจำเขต 6-10 ก.พ.

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งข่าวเตรียมพร้อมการเลือกตั้ง 2566 โดยเปิดรับการสรรหาผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (กกต.จังหวัด) ดำเนินการ ออกประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง โดยให้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่  6 -10 ก.พ. 2566 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาต้องยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 

กรณีมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง น้อยกว่า 2 คน หรือมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง น้อยกว่า 6 คน ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการทาบทามบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ให้ครบตามจำนวนดังกล่าว โดยให้ยื่นประวัติผู้ได้รับการทาบทามเข้ารับการสรรหาตามแบบประวัติผู้ได้รับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ภายใน 3  วันนับแต่วันสิ้นสุดการรับสมัคร คือ วันที่ 13 ก.พ. 2566

อัปเดตเลือกตั้ง 66 กกต.เปิดรับสมัคร ผอ.-กกต.ประจำเขต 6-10 ก.พ.

ภายหลังจากปิดรับสมัคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับแต่วันปิดรับสมัครและพิจารณาคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและมีความเหมาะสมให้เหลือ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จำนวน 2 คน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จำนวน 6 คน ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 3 วัน นับแต่สิ้นสุดระยะเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาตามระเบียบต่อไป

อัปเดตเลือกตั้ง 66 กกต.เปิดรับสมัคร ผอ.-กกต.ประจำเขต 6-10 ก.พ.