กกต.สุโขทัย ประกาศรูปแบบการแบ่งเขต "เลือกตั้ง 2566" ส.ส. 4 เขต

กกต.สุโขทัย ประกาศรูปแบบการแบ่งเขต "เลือกตั้ง 2566" ส.ส. 4 เขต

คณะกรรมการการเลือกสุโขทัย ประกาศรูปแบ่งการเขต "เลือกตั้ง 2566" สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็น 4 เขต มี ส.ส.ได้ 4 คน เสนอ 3 รูปแบบ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 พ.ท.สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า จังหวัดสุโขทัย ได้ประกาศรูปแบบการแบ่งเขต "เลือกตั้ง 2566" ออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง มีส.ส.ได้ 4 คน ที่คำนวณจากจำนวนประชากรในจังหวัดสุโขทัยทั้งหมด 581,652 คน จำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน ในจังหวัดสุโขทัย เท่ากับ 145,413 คน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง

ขณะนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุโขทัย ได้รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในจังหวัดสุโขทัย ออกเป็น 3 รูปแบบ โดยหลักการที่ กกต.ได้กำหนดในการแบ่งเขต อย่างน้อยต้องมีพื้นที่ติดต่อกันและมีประชากรในแต่ละเขตต้องไม่แตกต่างกันซึ่งได้กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ต้องมาคำนวณดู ใน 4 เขต ให้แต่ละเขตต้องแตกต่างกันไม่มาก ซึ่งการแบ่งเขตในครั้งนี้ แตกต่างจากปี 62

ในตอนนั้นมีเพียง 3 เขตเลือกตั้ง แต่การ "เลือกตั้ง 2566" ที่จะถึงนี้ สุโขทัยได้ เพิ่มมาอีก 1 ทำให้มี 4 เขตเลือกตั้ง ก็จะนำจำนวนประชากรมาคำนวณและดูความเหมาสมในพื้นที่ที่ติดกันโดยยึดโยงในรูปแบบที่ประชากรคุ้นเคยก็เอามาคิดคำนวณแบ่งเขต และไม่ให้จำนวนประชากรเกิน ตามหลักเกณฑ์ที่ทาง กกต.กำหนดไว้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

โดย ทำไว้ 3 รูปแบบใช้หลักสำคัญคือพื้นที่ต้องติดกันจำนวนประชากรต้องใกล้เคียงกัน ซึ่งการแบ่งเขตเลือกตั้งสุโขทัย ทั้ง 3 รูปแบบประกอบด้วย

  • รูปแบบที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 1 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุโขทัย (ยกเว้นตำบลเมืองเก่า และ ตำบลวังทองแดง) อำเภอศรีสำโรง (ยกเว้น ตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านซ่าน ตำบลวัดเกาะ ตำบลนาขุนไกร และตำบลราวต้นจันทร์) อำเภอกงไกรลาศ (เฉพาะตำบลไกรกลาง ตำบลไกรใน ตำบลกกแรดและ ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม)

เขตเลือกตั้งที่ 2  พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอคีรีมาศ อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอกงไกรลาศ (ยกเว้นตำบลไกรกลาง ตำบลไกรใน ตำบลกกแรดและตำบลบ้านใหม่สุขเกษม)

เขตเลือกตั้งที่ 3 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอสวรรคโลก (ยกเว้นตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลในเมือง ตำบลคลองยาง และตำบลปากน้ำ) อำเภอศรีสำโรง (เฉพาะ ตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านซ่าน ตำบลวัดเกาะ ตำบลนาขุนไกร และตำบลราวต้นจันทร์)  อำเภอเมือง (เฉพาะตำบลเมืองเก่าและตำบลวังทองแดง)

เขตเลือกตั้งที่ 4 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีนคร อำเภอสวรรคโลก (เฉพาะตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลในเมือง ตำบลคลองยาง และตำบลปากน้ำ)

  • รูปแบบที่ 2

เขตเลือกตั้งที่ 1 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง (เฉพาะ ตำบลวังลึก ตำบลวังทอง ตำบลเกาะตาเลี้ยง และตำบลทับผึ้ง)  อำเภอกงไกรลาส (เฉพาะตำบลกงไกรลาศ ตำบลบ้านกร่าง ตำบลไกรใน และตำบลป่าแฝก)

เขตเลือกตั้งที่ 2 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอบ้านด่านลานทอย อำเภอคีรีมาศ อำเภอกงไกรลาส (ยกเว้นตำบลกงไกรลาส ตำบลบ้านกร่าง ตำบลไกรในและตำบลป่าแฝก)

 

เขตเลือกตั้งที่ 3 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีนคร อำเภอศรีสัชนาลัย (เฉพาะ ตำบลศรีสัชนาลัย ตำบลท่าชัย ตำบลบ้านตึก ตำบลหนองอ้อ และตำบลดงคู่)

เขตเลือกตั้งที่ 4 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอศรีสำโรง (ยกเว้นตำบลวังลีก ตำบลวังทอง ตำบลเกาะตาเลี้ยงเละตำบลทับผึ้ง) อำเภอศรีสัชนาลัย (ยกเว้นตำบลศรีสัชนาลัย ตำบลท่าชัย ตำบลบ้านตึก ตำบลหนองอ้อ และตำบลดงคู่)

  • รูปแบบที่ 3

เขตเลือกตั้งที่ 1 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุโขทัย (ยกเว้นตำบลบ้านสวน ตำบลบ้านหลุม และตำบลตาลเตี้ย)

เขตเลือกตั้งที่ 2 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอกงไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ อำเภอเมือง (เฉพาะตำบลบ้านสวน ตำบลบ้านหลุม และตำบลตาลเตี้ย)

เขตเลือกตั้งที่ 3 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอสวรรคโลก (ยกเว้นตำบลในเมือง ตำบลคลองยาง ตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังไม้ขอน และตำบลนาทุ่ง)

เขตเลือกตั้งที่ 4 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีนคร อำเภอสวรรคโลก (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลคลองยาง ตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังไม้ขอน และตำบลนาทุ่ง)

ขณะนี้ สำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จแล้วมี 3 รูปแบบ และได้ติดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งไปยังศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ส่วนงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดประกาศให้ประชาชนในจังหวัดสุโขทัยได้รับทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ.66 ที่ผ่านมา

สำหรับพรรคการเมืองพรรคใด หรือประชาชนผู้ใด ที่มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสุโขทัย ให้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ภายในระยะเวลา 10 วัน นับแต่วันปิดประกาศ เพื่อที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุโขทัย จะได้รวมรวมข้อเสนแนะส่งไปยัง กกต.ซึ่งอำนาจในการพิจารณาจะออกมาเป็นรูแบบใดเป็นเขตการเลือกตั้งของจังหวัดสุโขทัยก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ กกต.ทั้ง 7 ท่าน จะเป็นผู้พิจารณาต่อไป ซึ่งเราจะทราบว่าจังหวัดสุโขทัยจะได้รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแบบไหนในวันที่ 1 มี.ค.นี้