“ปลัดขจิต” นำทีม กทม.ร่วมประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

“ปลัดขจิต” นำทีม กทม.ร่วมประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

“ปลัดขจิต” นำทีม กทม.ร่วมประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อม ป.ป.ช.-ป.ป.ท.-ACT ชูแนวคิด “ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” ต่อสู้ปัญหาทุจริต

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2565 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2565 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กำหนดจัดขึ้นเนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) 

พร้อมจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2565 โดยชูแนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” ในการต่อสู้กับปัญหา และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและนานาประเทศ ทราบถึงการดำเนินการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตของประเทศไทยและเจตจำนงของคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี 

สำหรับการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อประกาศเจตจำนงของผู้นำประเทศและผู้นำทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขและปราบปรามการทุจริต 2.ประสานพลังคนไทยและทุกภาคส่วนให้ตื่นรู้พร้อมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 3.ให้คนไทยและนานาชาติรับรู้ถึงความมุ่งมั่นและการแก้ไขปัญหาทุจริตในประเทศไทย เพื่อผลักดันการยกระดับดัชนีรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงกว่าร้อยละ 50 ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ