“ครม.”ผ่านแผนต้านโกงวาง605โครงการวงเงิน3.7พันล้านสู้ทุจริต

“ครม.”ผ่านแผนต้านโกงวาง605โครงการวงเงิน3.7พันล้านสู้ทุจริต

“ครม.”ผ่านแผนต้านโกงวาง605โครงการวงเงิน3.7พันล้านสู้ทุจริต ตั้งเป้าไทยปลอดการทุจริต ภายในปี 2570 โดยในปี 2566 ดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ติดอันดับ 1 ใน 53 ของโลก

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ว่า ครม.เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เสนอ 

ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคเอกชน ในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 21 ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 - 2580) ไปสู่การปฏิบัติ 

สำหรับแผนปฏิบัติฉบับนี้ มีเป้าหมาย 2 ระดับ คือ 1.เป้าหมายภาพรวม กำหนด “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยรัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต  หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อัตราการเกิดคดีทุจริตมีแนวโน้มลดลง ประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ยอมรับการทุจริต และมีผลการประเมินคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ที่สูงขึ้น
 

โดยมีตัวชี้วัดภาพรวมที่กำหนดไว้ดังนี้ ปี 2566 CPI ของประเทศไทย อยู่ในอันดับ 1 ใน 53 และหรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84 

ปี2567 CPI ติดอันดับ 1 ใน 51 หรือคะแนนไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน ปี 2568 CPI ติดอันดับ 1 ใน 48 หรือคะแนนไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน ปี 2569 CPI ติดอันดัน 1 ใน 45 หรือคะแนนไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน ปี 2570 CPI ติดอันดับ 1 ใน 43 หรือคะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 
 
ส่วนแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายภาพรวม อาทิ การผลักดันเพื่อยกระดับคะแนน CPI และนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการอนุญาต

2.เป้าหมายย่อย ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย มี 9 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1.แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี 2 เป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 

2.แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต มีเป้าหมาย คือ การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ไม่เกินร้อยละ 20 จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง 
 
ส่วนการขับเคลื่อนเป้าหมายย่อย เช่น ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบปราบปรามการทุจริต
 
อย่างไรก็ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฉบับนี้ มีจำนวน 605 โครงการ วงเงิน 3,748.70 ล้านบาท แบ่งตามเป้าหมายดังนี้ เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต จำนวน 331 โครงการ วงเงิน 2,752.01 ล้านบาท เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง จำนวน 162 โครงการ วงเงิน 684.84 ล้านบาท เป้าหมายที่ 3 การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ จำนวน 112 โครงการ วงเงิน 311.85 ล้านบาท 
 
โดยใช้งบประมาณภายใต้แผนงงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และงบดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน