"ประพันธุ์ คูณมี" รายงานตัวเป็นส.ว.ใหม่แล้ว ยอดรวม 249 คน

"ประพันธุ์ คูณมี" รายงานตัวเป็นส.ว.ใหม่แล้ว ยอดรวม 249 คน

"ประพันธุ์ คูณมี" รายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและกล่าวปฏิญาณตนก่อนทำหน้าที่แล้ว ยอดรวม ส.ว. ทำหน้าที่ได้ 249 คน

          ผู้สื่อข่าวรางานว่าในที่ประชุมวุฒิสภา ที่มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งถึงพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งส.ว.คนใหม่ คือ นายประพันธุ์ คูณมี ส.ว. และได้ให้ นายประพันธุ์ กล่าวปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนปฏิบัติหน้าที่ 

 

          ทั้งนี้นายศุภชัย ได้แจ้งจำนวน ส.ว. ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ รวม 249 คน 

 

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านั้น  นายประพันธุ์ ได้เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และรับฟังคำชี้แจงในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่