"เนตร นาคสุข" สมัครเป็น ป.ป.ช. -ยอดผู้สมัครรวม 21 คน

"เนตร นาคสุข" สมัครเป็น ป.ป.ช. -ยอดผู้สมัครรวม 21 คน

"สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา​"แจ้งยอด ผู้มาสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมกาสรรหาแทน กรรมการร2คนที่พ้นตำแหน่ง มียอด 21คน ส่งชื่อตรวจสอบคุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามต่อไป

         ผู้สื่อข่าวรายงานถึงผลการเปิด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  แทน พล.อ. บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการป.ป.ช. ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี และนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการป.ป.ช. ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี  ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2565 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฐานะฝ่ายธุรการกรรมการสรรหาองค์กรอิสระ  

 

            ภายหลังปิดการรับสมัครเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่า มีผู้สมัครรวมจำนวนทั้งสิ้น 21 คน

"เนตร นาคสุข" สมัครเป็น ป.ป.ช. -ยอดผู้สมัครรวม 21 คน

"เนตร นาคสุข" สมัครเป็น ป.ป.ช. -ยอดผู้สมัครรวม 21 คน

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำขั้นตอนต่อ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   จะส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.ช.ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่ กฎหมายกำหนด และเมื่อได้รับผลการตรวจสอบดังกล่าวมาแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติและ ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา

 

         หลังจากนั้น จะเชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ สัมภาษณ์ผู้สมัครต่อไป.