เช็กคุณสมบัติ - ข้อห้าม! กกต.คลอดเกณฑ์ ปชช.เข้าชื่อชง ครม.ทำประชามติ

เช็กคุณสมบัติ - ข้อห้าม! กกต.คลอดเกณฑ์ ปชช.เข้าชื่อชง ครม.ทำประชามติ

เช็กคุณสมบัติ - ข้อห้ามได้ที่นี่! กกต.คลอดประกาศหลักเกณฑ์ประชาชนไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน เข้าชื่อเสนอ ครม.ออกเสียงประชามติ ให้สอดคล้องตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ประกาศ กกต.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2565 เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2564 ที่จะใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำหรับสาระสำคัญของประกาศดังกล่าวข้างต้น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อ ครม.เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงตามมาตรา 9 (5) แห่ง พ.ร.บ.ประชามติ ซึ่งจะต้องมีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 50,000 คน โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้าม และไม่เป็นผู้ถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.ประชามติ

โดยคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าชื่อมีดังต่อไปนี้

  • มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ได้ต้องสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันออกเสียง
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันออกเสียง

ส่วนลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเข้าชื่อมีดังต่อไปนี้

  • เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
  • อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
  • ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
  • วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

ส่วนขั้นตอนการเสนอเรื่องการเข้าชื่อเสนอต่อ ครม.เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ ให้ดำเนินการจัดทำเป็นเอกสาร ข้อมูล ประกอบด้วย

  1. หนังสือตามแบบท้ายประกาศ ซึ่งมีเนื้อหาที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่า ประสงค์จะออกเสียงประชามติในเรื่องใด และเรื่องนั้นมิใช่เรื่องที่ต้องห้ามมิให้ออกเสียงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
  2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อตามแบบท้ายประกาศ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ สกุล และลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเข้าชื่อทุกคน
  3. แผ่นบันทึกข้อมูล (แผ่น CD) หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) ที่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อตามแบบท้ายประกาศ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ สกุลของผู้มีสิทธิเข้าชื่อทุกคนตามข้อ 2.

โดยให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิเข้าชื่อยื่นเอกสาร และข้อมูลด้วยตนเองที่สำนักงาน กกต. หรือสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อยู่ท้ายประกาศก็ได้

เช็กคุณสมบัติ - ข้อห้าม! กกต.คลอดเกณฑ์ ปชช.เข้าชื่อชง ครม.ทำประชามติ

เช็กคุณสมบัติ - ข้อห้าม! กกต.คลอดเกณฑ์ ปชช.เข้าชื่อชง ครม.ทำประชามติ

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์