ศาล รธน.มติเอกฉันท์ชี้ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ตราโดยชอบ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ศาล รธน.มติเอกฉันท์ชี้ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ตราโดยชอบ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ชัดเจนแล้ว! "ศาลรัฐธรรมนูญ" มติเอกฉันท์ชี้กฎหมายลูก "ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส." ตราขึ้นโดยชอบ มาตรา 25-26 ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมปรึกษาหารือกรณีประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 105 คนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ .) พ.ศ.มาตรา 25 และมาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94 หรือไม่และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 หรือไม่

โดยผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 และวินิจฉัยว่ามาตรา 25 ของร่างกฎหมายดังกล่าวไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94

นอกจากนี้ยังมีมติโดยเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 เสียง วินิจฉัยว่า มาตรา 26 ของร่างกฎหมายดังกล่าวไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94

ศาล รธน.มติเอกฉันท์ชี้ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ตราโดยชอบ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ