ทรัพย์สิน 21.9 ล้าน! “สุภัทรา นาคะผิว” นั่งเก้าอี้ กสม.ป้ายแดง

ทรัพย์สิน 21.9 ล้าน! “สุภัทรา นาคะผิว” นั่งเก้าอี้ กสม.ป้ายแดง

ทรัพย์สิน 21.9 ล้านบาท! “สุภัทรา นาคะผิว” อดีตนักเคลื่อนไหวด้านวัยรุ่น-โรคเอดส์ นั่งเก้าอี้ กสม.ป้ายแดง แจ้งเงินเดือน 9.6 แสนบาท/ปี ถือครองแหวนเพชร-พลอย 19 รายการ 4.9 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.สุภัทรา นาคะผิว กรณีเข้ารับตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2565

น.ส.สุภัทรา แจ้งสถานะว่าโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 21,937,631 บาท ได้แก่ เงินฝาก 6,602,085 บาท เงินลงทุน 823,346 บาท ที่ดิน 4.5 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 8,750,000 บาท ยานพาหนะ 6 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 166,900 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 495,300 บาท โดยทั้งหมดเป็นแหวนเพชร/พลอย จำนวน 19 รายการ มีหนี้สินทั้งสิ้น 49,044 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี

แจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 1,986,480 บาท เป็นเงินเดือน 966,480 บาท เงินประจำตำแหน่ง 510,000 บาท เงินตอบแทนอื่น 510,000 บาท มีรายจ่ายรวม 1,645,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 9.6 แสนบาท ค่าเบี้ยประกัน 105,000 บาท กองทุน 1 แสนบาท ค่าอุปการะมารดา 4.8 แสนบาท แจ้งข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา มีเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) – (8) จำนวน 1,016,543 บาท

ทรัพย์สิน 21.9 ล้าน! “สุภัทรา นาคะผิว” นั่งเก้าอี้ กสม.ป้ายแดง

ก่อนหน้านี้ ระหว่างปี 2536-2565 เป็นผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ปี 2558-2565 เป็นประธานอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปี 2561-2564 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิเด็กและวัยรุ่น ในคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2563-2565 เป็นอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. ปี 2563-2565 เป็นกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช.