กสม.-ผู้ตรวจฯจับมือเชื่อมโยงข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชน

กสม.-ผู้ตรวจฯจับมือเชื่อมโยงข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชน

กสม.-ผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมือประสานงาน-เชื่อมโยงข้อมูลเรื่องร้องเรียน ลดความซ้ำซ้อนการทำหน้าที่-อำนวยความยุติธรรม ปชช.

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การประสานงานและการเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องร้องเรียน และความร่วมมือด้านวิชาการ โดยมีนายพิทักษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการ กสม. และ พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้แทนลงนาม โดยมี น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ ประธาน กสม. และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมลงนามเป็นพยาน

โดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสององค์กรจะได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันทำงานเพื่อดูแลประชาชนในกรอบบทบาท อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งทราบกันดีว่าปัญหาของประชาชนปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องหลายหน่วยงาน เพราะฉะนั้นการที่หน่วยงานที่มีลักษณะความรับผิดชอบหน้าที่ใกล้เคียงกันได้มาประสานการปฏิบัติร่วมกันนี้ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคงไม่ใช่เฉพาะบุคลากรของหน่วยงาน แต่ประโยชน์จะตกไปอยู่ที่ประชาชน

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า กิจกรรมในวันนี้น่าจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความพยายามของหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2 องค์กร คือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ กสม. ที่จะประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการรับส่งเรื่อง และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น เรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะการร้องผิดหน่วย ก็จะมีการส่งต่อกันโดยที่ผู้ร้องไม่ต้องร้องเรียนใหม่อีกครั้ง รวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล และงานด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสององค์กร และขอยืนยันว่า ถ้าเรายึดถือเอาประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนได้รับเป็นศูนย์กลาง ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมที่จะร่วมมือกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการขับเคลื่อนภารกิจแก้ไขความเดือดร้อนความไม่เป็นธรรม และกรณีประชาชนถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งความร่วมมือนี้จะพัฒนาต่อเนื่องไปอย่างยาวนาน

ส่วน น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ กล่าวว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสม. และ สผผ. ในการรับส่งเรื่องร้องเรียน การลดความซ้ำซ้อนในการทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากประชาชน อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานระหว่างสององค์กรที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเสียงของทั้งสององค์กรที่สะท้อนมาจากปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความไม่เป็นธรรมของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม มีพลัง และยั่งยืน

สำหรับ การจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี เพื่อสนับสนุนภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กับผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผผ.) รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการรับส่งเรื่อง และการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

2.เพื่อศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

3.เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

4.เพื่อให้ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ในการสนับสนุนภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดิน