ประกาศราชกิจจาฯ นำเงินกองทุน "ประกันสังคม" ลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน

ประกาศราชกิจจาฯ นำเงินกองทุน "ประกันสังคม" ลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการ "ประกันสังคม" เรื่อง การลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน เพื่อนำเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการ "ประกันสังคม" เรื่อง การลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน  ความว่า 

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2559 ข้อ 5 ที่กำหนดให้สำนักงานประกันสังคม มีอำนาจหน้าที่ในการนำเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ หรืออาจดำเนินการให้บริษัทจัดการกองทุนนำเงินกองทุนย่อยไปจัดหาผลประโยชน์

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 (ข) (15) และข้อ 6 (ง) แห่งระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการประกันสังคม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามภาพ)

ประกาศราชกิจจาฯ นำเงินกองทุน "ประกันสังคม" ลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน ประกาศราชกิจจาฯ นำเงินกองทุน "ประกันสังคม" ลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน ประกาศราชกิจจาฯ นำเงินกองทุน "ประกันสังคม" ลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน

อ่านราชกิจจาฯ ฉบับเต็ม คลิกที่นี่