"ชวน" แจ้ง "กกต." ไม่ทักท้วงร่างพ.ร.ป.พรรคฯ มีเวลา3วันให้เข้าชื่อร้องศาล

"ชวน" แจ้ง "กกต." ไม่ทักท้วงร่างพ.ร.ป.พรรคฯ มีเวลา3วันให้เข้าชื่อร้องศาล

"ชวน" แจ้งสภาฯ หนังสือ กกต. ไม่ทักท้วงร่างพ.ร.ป.พรรค แม้เสียงไม่เอกฉันท์ ให้ยึดมติ พร้อมแจ้งมีเวลาถึง 19 สิงหา ให้สมาชิกทักท้วง-ส่งศาลรธน.

        นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ก่อนเข้าวาระประชุม ว่า หลังจากที่รัฐสภา ส่งร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ... ที่รัฐสภาเห็นชอบ ให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ทั้งนี้วันที่ 16 สิงหาคม กกต. ได้ตอบกลับและแจ้งว่ามติกกต.ไม่มีข้อทักท้วง ดังนั้นตามข้อบังคับกากรประชุมรัฐสภา ข้อ 102 กำหนดให้ประธานรัฐสภาชะลอการส่งร่างพ.ร.ป.ไปยังนายกฯ 3 วัน เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาเสนอความเห็นต่อประธานรัฐสภา ว่าร่างพ.ร.ป.มีข้อความที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นไม่ถูกต้องหรือไม่ เพื่อส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้จะครบกำหนดเวลาดังกล่าวในวันที่ 19 สิงหาคม

 

        ทั้งนี้ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  ซักถามว่า ตามหนังสือตอบกลับของกกต. พบว่ามีความเห็นของเสียงข้างน้อยด้วยดังนั้นในประเด็นดังกล่าวจะมีการพิจารณาอย่างไร ซึ่งนายชวน กล่าวตอบว่า แนวปฏิบัติต้องยึดตามมมติ แม้จะไม่เอกฉันท์  กรณีนี้ถือว่าไม่มมีข้อทักท้วงตามที่กกต. แจ้งมา