ครม.เห็นชอบให้ตั้งสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด และสำนักงานศุลการกรภาคที่ 5

ครม.เห็นชอบให้ตั้งสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด และสำนักงานศุลการกรภาคที่ 5

ครม.เห็นชอบการแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร โดยให้ตั้งสำนักงานศุลกากรมาบตาพุดสนับสนุนพิธีการศุลกากรในอีอีซี และสำนักงานศุลการกรภาคที่ 5 รองรับการขยายตัวระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 9 ส.ค. 2565 ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง (ฉบับที่...) พ.ศ.... โดยมีสาระสำคัญเป็นการจัดตั้งสำนักงานศุลกากรขึ้นใหม่ การให้คงและเพิ่มหน้าที่และอำนาจหน่วยงานที่มีอยู่เดิม 

ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ประกอบด้วย สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การจัดเก็บภาษีและรายได้อื่นสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออกสินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดน และสำนักงานศุลกากรภาคที่5 เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกในการนำของเข้าการส่งของออกและการขยายตัวของระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

พร้อมกันนี้ ให้เพิ่มหน้าที่และอำนาจ ของสำนักงานศุลกากร ดังต่อไปนี้ สำนักงานศุลการกรุงเทพตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด, สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สำนักศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด, สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และสำนักงานศุลกากรการท่าอากาศยานดอนเมือง 

โดยให้เพิ่มหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบบันทึก บัญชีและเอกสารที่เกี่ยวกับการนำของเข้า หรือส่งของออก ณ ที่ทำการของผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามการฉ้อฉลทางการค้าภายใน  

สำหรับส่วนราชการที่เหลือภายใต้กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ให้มีหน้าที่และอำนาจคงเดิม