กมธ.กัญชา ถกเกณฑ์จำกัด10ต้นต่อครัวเรือน "ปานเทพ"ยันติดยาก-เร่งคลอดพ.ร.บ.

กมธ.กัญชา  ถกเกณฑ์จำกัด10ต้นต่อครัวเรือน "ปานเทพ"ยันติดยาก-เร่งคลอดพ.ร.บ.

กมธ.พิจารณาพ.ร.บ.กัญชา เห็นพ้องจำกัดเกณฑ์ปลูก10ต้นต่อครัวเรือน ส่วนเชิงพาณิชย์ยึดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"ปานเทพ"ยืนยันติดยากกว่าเหล้า-บุหรี่ เร่งคลอดพ.ร.บ.สกัดสุญกาศ

ที่รัฐสภา นายปานเทพ พัวพงศ์พันธ์ โฆษกคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. .... และคณะ แถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมคณะ กมธ.เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. .... ว่า วันนี้ที่ประชุมคณะ กมธ. ได้พิจารณาสาระสำคัญในหลายประเด็น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการออกใบอนุญาต ไม่ว่าจะเป็น การปลูก การผลิต การนำเข้า และจำหน่าย โดยในการออกใบอนุญาตแต่ละครั้งจะมีอายุ 3 ปี ซึ่งจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตเชิงพาณิชย์ได้

 

นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องการจดแจ้ง ที่ประชุมคณะ กมธ. มีการหารือและเห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีการควบคุมการปลูกสำหรับครัวเรือน จำกัดจำนวน 10 ต้นต่อครัวเรือน

แต่หากปลูกเชิงพาณิชย์จะต้องขออนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับความสะดวกในเรื่องของการแจ้งและรับจดแจ้ง จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน 

ส่วนการขออนุญาตทั้งหมด จะไม่เกิน 90 วันในทุกกรณี 
ส่วนประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาบางคนได้ให้ความเห็นว่ากัญชาเสพติดเร็วกว่าเหล้าและบุหรี่หลายเท่าตัวนั้น ขอชี้แจงว่า กัญชามีโอกาสเสพติดได้น้อยกว่าเหล้าและบุหรี่ โดยนักวิชาการหลายคนก็ได้ให้ข้อคิดเห็นว่ากัญชาเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายกัญชาให้แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ถือว่าผิดกฎหมายตามมาตรา 46 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 พร้อมขอให้ประชาชนทำความเข้าใจว่าไม่ใช่การตั้งกฎ กติกา แต่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ คณะ กมธ. ต้องการเร่งพิจารณากฎหมายฉบับนี้เพื่อให้เกิดการบังคับใช้โดยเร็วที่สุด และได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหลากหลายช่องทางประกอบการพิจารณา เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงร่างกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ