ทรัพย์สินรวม 3.8 แสน! “บุณยฤทธิ์” นั่งปลัดพาณิชย์ครบ 3 ปี รายได้ต่อปี 1.4 ล้าน

ทรัพย์สินรวม 3.8 แสน! “บุณยฤทธิ์” นั่งปลัดพาณิชย์ครบ 3 ปี รายได้ต่อปี 1.4 ล้าน

ทรัพย์สินรวมแค่ 3.8 แสนบาท! “บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร” นั่ง “ปลัดพาณิชย์” ครบ 3 ปี มีรายได้รวมต่อปี 1.4 ล้านบาท “ภริยา” ไม่มีรายได้

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564

นายบุณยฤทธิ์ แจ้งสมรสกับนางสรัญญา กัลยาณมิตร มีบุตร 1 ราย (นายวิชชัญ กัลยาณมิตร อายุ 32 ปี) โดยแจ้งมีทรัพย์สินรวมคู่สมรส 385,704 บาท ไม่มีหนี้สิน

แบ่งเป็น ทรัพย์สินของนายบุณยฤทธิ์ 338,662 บาท เป็นเงินฝากทั้งหมด ส่วนนางสรัญญา กัลยาณมิตร คู่สมรส มีทรัพย์สิน 47,042 บาท เป็นเงินฝากทั้งหมดเช่นกัน

นายบุณยฤทธิ์ แจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,425,600 บาท ได้แก่ เงินเดือน 921,600 บาท เงิน ปจต/วิชาชีพ/วิทยฐานะ 252,000 บาท ต.ข.ท.ปจต/ต.ข.8-8ว./ต.ด.ข. รวม 252,000 บาท มีรายจ่ายรวม 1,099,135 บาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 9 แสนบาท ค่าทุนเรือนหุ้น 12,000 บาท กบข./กสจ. (รายเดือน) 27,648 บาท ค่าภาษี 159,487 บาท

ส่วนนางสรัญญา ไม่มีรายได้ มีรายจ่ายรวม 1.8 แสนบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ทรัพย์สินรวม 3.8 แสน! “บุณยฤทธิ์” นั่งปลัดพาณิชย์ครบ 3 ปี รายได้ต่อปี 1.4 ล้าน

ก่อนหน้านี้ ปี 2558 นายบุณยฤทธิ์ เป็นเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา ปี 2559 เป็นอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2560 เป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน ปี 2561-ปัจจุบัน เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์