ป.ป.ช.เรียก “ศรีสุวรรณ” ให้ถ้อยคำยื่นสอบ “อดีตผู้ว่าฯ รฟม.” ปมประมูล รฟฟ.

ป.ป.ช.เรียก “ศรีสุวรรณ” ให้ถ้อยคำยื่นสอบ “อดีตผู้ว่าฯ รฟม.” ปมประมูล รฟฟ.

ป.ป.ช.เรียก “ศรีสุวรรณ” เข้าให้ถอยคำ หลังยื่นสอบ “อดีตผู้ว่าฯ รฟม.” บินไปญี่ปุ่น ก่อนเปิดประมูลรถไฟฟ้า หวั่นมีการเอื้อเอกชน

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้าให้ถ้อยคำต่อ ป.ป.ช. กรณีที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเคยร้องเรียนว่าผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เดินทางไปญี่ปุ่นก่อนมีการเปิดประมูลรถไฟฟ้า และไม่มีการขออนุมัติการเดินทางชอบด้วยกฎหมาย และการแก้ไขสัญญาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกเอื้อเอกชนหรือไม่

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่สมาคมฯได้ร้องเรียนเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562 ไว้ว่า ผู้ว่าฯ รฟม.และภรรยา ได้เดินทางไปท่องเที่ยวเป็นการส่วนตัว โดยอาจได้รับการดูแลของเอกชนคู่สัญญา อันมิใช่ภารกิจของ รฟม. ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG682 เที่ยวบินกรุงเทพฯ ไปยังกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (11/4/2019 TG682 bkk-tokyo) และบินกลับด้วยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG661 เที่ยวบินกรุงโตเกียว มายังกรุงเทพฯ ในวันที่ 16 เม.ย. 2562 (16/4/2019 TG661 tokyo-bkk) ซึ่งหากจะพิจารณาตาม “ข้อบังคับองค์การรถไฟฟ้ามหานคร ฉบับที่ 8 ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ” ลงวันที่ 18 มี.ค. 2536 จะพบว่าการกระทำดังกล่าวอาจฝ่าฝืนข้อ 4 ของข้อบังคับดังกล่าว ที่ระบุว่า “การเดินทางไปต่างประเทศของผู้เดินทางที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการ หรือผู้เดินทางไปในฐานะผู้แทน รฟม. จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ รฟม.เสียก่อน แต่ไม่ปรากฏว่าก่อนการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 11-16 เม.ย. 2562 ดังกล่าว หรือหลังจากเดินทางกลับมายังประเทศไทยและเข้าทำงานตามปกติแล้วนั้น ผู้ว่าฯ รฟม. มิได้ดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการ ตามข้อบังคับที่กำหนดไว้แต่อย่างใด

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า ผู้ว่าฯ รฟม.ดังกล่าวมีประเด็นที่ถูกร้องเรียนให้มีการตรวจสอบหลายกรณีด้วยกัน อาทิ กรณีการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก คือช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ในลักษณะอาจเอื้อประโยชน์ใหักับบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการนี้ ให้มีสิทธิเรียกร้องเงินเพิ่ม กรณีที่ รฟม.ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตามกำหนดในสัญญา ซึ่งขัดกับเอกสารประกวดราคาที่กำหนดไว้แต่แรกว่า ผู้รับเหมาจะได้ขยายเวลาก่อสร้างเท่านั้น แต่ไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินเพิ่มจาก รฟม. และยังขัดแย้งกับความเห็นของอัยการสูงสุดที่ รฟม.ได้สอบถามไปแล้วด้วย
                
นายศรีสุวรรณ กล่าวด้วยว่า การกระทำดังกล่าวของผู้ว่าฯ รฟท.อาจชี้ได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หลายกรณี ทั้งการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นการส่วนตัวพร้อมครอบครัว อันมิใช่ภารกิจของ รฟม. โดยมิได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการ การแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก ฯลฯ ทางป.ป.ช.จึงเชิญสมาคมฯมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมก่อนที่จะวินิจฉัยต่อไป