ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่น

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่น

ในหลวง โปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ความว่า 

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น
     
กรุงโตเกียว  
      
ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวญี่ปุ่นมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป        

ประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนานกว่าศตวรรษ ระหว่างประเทศ พระราชวงศ์ และประชาชนของเราทั้งสอง ในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนได้พัฒนาเพิ่มพูนขึ้น ทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นในฐานะมิตรที่พึ่งพาซึ่งกันและกันได้มาโดยตลอดมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เทคโนโลยี การท่องเที่ยว การศึกษา หรือการสาธารณสุข หม่อมฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนและการนำของฝ่าพระบาท ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะสร้างเสริมและกระชับความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันในกิจการทุก ๆ ด้าน ที่ดำเนินอยู่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองประเทศในภายภาคหน้า 
         
(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว