ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันชาติบรูไนดารุสซาลาม

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันชาติบรูไนดารุสซาลาม

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ความว่า

สมเด็จพระราชาธิบดี ฮาจี ฮัซซานัล บลเกียะฮ์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละฮ์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม

บันดาร์เสรีเบกาวัน

ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบรูไน

ประเทศของเราทั้งสองได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเมื่อปี 2527 และกำลังก้าวสู่ช่วงเวลาที่น่ายินดีในการเฉลิมฉลองครบ 40 ปีของการเจริญสัมพันธไมตรีในปี 2567 ซึ่งได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องด้วยความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์อันพิเศษนี้มีพื้นฐานอันเข้มแข็ง ไม่เพียงแต่จากสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองเท่านั้น หากแต่ยังมาจากการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่ายอีกด้วย หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงขับเคลื่อนความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้กระชับแน่นแฟ้น ทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียน โดยเฉพาะในด้านการค้า การท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว