ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชและวันชาติจอร์เจีย

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชและวันชาติจอร์เจีย

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชและวันชาติจอร์เจีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ความว่า   

ฯพณฯ นางซาลอเม ซูราบิชวีลี  ประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย

กรุงทบิลีซี

ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ไมตรีจิตรมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและจอร์เจีย จะเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการพัฒนาและกระชับความร่วมมือทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว