ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีตปธน.จีน ถึงแก่อสัญกรรม

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีตปธน.จีน ถึงแก่อสัญกรรม

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการที่ นายเจียง เจ๋อหมิน (Mr. Jiang Zemin) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงแก่อสัญกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการที่ นายเจียง เจ๋อหมิน (Mr. Jiang Zemin) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ความว่า 

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

กรุงปักกิ่ง

ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจ จากการถึงแก่อสัญกรรมของนายเจียง เจ๋อหมิน อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับประชาชนชาวไทย ท่านอดีตประธานาธิบดี มิได้เป็นเพียงผู้นำต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกันกับเราทั้งหลาย ดังที่ท่านเองได้เคยกล่าวกับข้าพเจ้าในระหว่างการเยือนประเทศไทยเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นการเยือนที่ประสบความสำเร็จยิ่ง 

ท่านอดีตประธานาธิบดีนั้นเป็นผู้นำที่นานาประเทศให้การยกย่องนับถือ จากคุณูปการที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและที่นำมาซึ่งการพัฒนาในชีวิตของประชาชนชาวจีน และที่สำคัญคือ การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศและความเข้าใจอันดี ซึ่งยังผลให้มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันยิ่งขึ้น

การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงในช่วงเวลาที่ท่านอดีตประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งนั้น จะบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ไทย-จีน ตั้งแต่การเยือนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าเมื่อปี 2541 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ และในปีต่อมา เราต่างยินดีที่ได้ตอบแทนน้ำใจไมตรีของท่านอดีตประธานาธิบดีในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาของข้าพเจ้า 

การเยือนครั้งนั้นได้กระชับสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศและประชาชนของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งก็ได้พัฒนาไปอีกระดับหนึ่งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในปี 2543 

คุณูปการสำคัญประการหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่านอดีตประธานาธิบดีเป็นพื้นฐาน คือการบรรลุข้อตกลงแผนงานความร่วมมือในศตวรรษที่ 21 ที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน ตลอดจนประชาชนชาวจีน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดี ในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว