ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ความว่า 

ฯพณฯ นายทองลุน สีสุลิด

ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เวียงจันทน์

ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานประเทศ ทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นของประชาชนชาวลาว และความวัฒนาถาวรสืบไปของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความผูกพันแน่นแฟ้น มายาวนาน บนพื้นฐานของมิตรไมตรีอันมั่นคง ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพอันดีของประเทศเราทั้งสองนี้จะยังคงดำเนินต่อไป 

อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสะพานมิตรภาพหรือระบบรถไฟความเร็วสูงไทย–ลาว รวมทั้งความร่วมมือด้านพลังงาน ไม่เพียงแต่เป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศและประชาชนเท่านั้น แต่ยังช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟ้นและเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไป อันก่อเกิดประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว