โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ. เรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง 3 กรกฎาคม 2567

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ. เรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง 3 กรกฎาคม 2567

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2567

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2567

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย สมัยหนึ่งให้มีกําหนดเวลา 120 วัน โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง และเนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2566 กําหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สมควรที่จะให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง สำหรับปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตามความในมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 121 มาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

เศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี

 

  • อ่านประกาศ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2567 (คลิก)