ลงราชกิจจาฯ ประกาศ ก.คลัง ยกเว้นอากรศุลกากรของนำเข้ามูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท

ลงราชกิจจาฯ ประกาศ ก.คลัง ยกเว้นอากรศุลกากรของนำเข้ามูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท

ลงราชกิจจาฯแล้ว! ประกาศกระทรวงการคลัง ยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของนำเข้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท มีผลบังคับใช้อีก 15 วัน จนถึงสิ้นปี 2567

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท

 

 

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคระหว่างผู้ขายในต่างประเทศซึ่งไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ขายในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกับประเทศไทยต้องปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศซึ่งให้กำหนดราคาขั้นต่ำของของที่นำเข้าแต่ละรายเพื่อให้คุ้มค่ากับการจัดเก็บอากรศุลกากร อันเพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้า ซึ่งแต่ละรายผู้รับในประเทศมีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย (CIF) ที่มีมูลค่ามากกว่าหนึ่งบาทแต่ไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาท

ข้อ 2 ผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติตามพิธีการที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศกำหนด

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พิชัย ชุณหวชิร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ลงราชกิจจาฯ ประกาศ ก.คลัง ยกเว้นอากรศุลกากรของนำเข้ามูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท