ราชกิจจาฯประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าต่ำกว่า 1,500 บาท เริ่ม 5ก.ค.-31 ธ.ค.67

ราชกิจจาฯประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าต่ำกว่า 1,500 บาท เริ่ม 5ก.ค.-31 ธ.ค.67

ราชกิจจาฯประกาศแล้วตามมติ ครม.ให้เก็บภาษีนำเข้าสินค้าต่ำกว่า 1,500 บาท หรือมีผลตั้งแต่สินค้าบาทแรกที่นำหรือมีผลตั้งแต่สินค้าบาทแรกที่นำเข้า เริ่ม 5ก.ค.-31 ธ.ค.67 สร้างความเป็นธรรมให้กับสินค้าในประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (22 มิ.ย.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องเรื่องจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท 

ราชกิจจาฯประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าต่ำกว่า 1,500 บาท เริ่ม 5ก.ค.-31 ธ.ค.67

โดยกระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อรองรับการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% สินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท แล้ว เพื่อแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค ระหว่างผู้ขายในต่างประเทศที่ไม่ต้องเสีย VAT กับผู้ขายในประเทศที่ต้องเสีย VAT มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.-31 ธ.ค.67

กรณีนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงการคลังได้เสนอร่างประกาศเรื่องการแก้ไขกฎหมายการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% สำหรับการสั่งสินค้านำเข้าจากต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท เพื่อแก้ปัญหาที่มีการขายตัดราคาผู้ขายในประเทศ กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อรองรับการการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% สินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท แล้ว เพื่อแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค ระหว่างผู้ขายในต่างประเทศที่ไม่ต้องเสีย VAT กับผู้ขายในประเทศที่ต้องเสีย VAT มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.-31 ธ.ค.67

โดยข้อความในประกาศระบุว่าประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคระหว่าง
ผู้ขายในต่างประเทศซึ่งไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ขายในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประกอบกับประเทศไทยต้องปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศซึ่งให้กำหนดราคาขั้นต่ำของของ
ที่นำเข้าแต่ละรายเพื่อให้คุ้มค่ากับการจัดเก็บอากรศุลกากร อันเพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ.2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
พ.ศ.2567 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ให้ยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้า ซึ่งแต่ละรายผู้รับในประเทศมีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย (CIF  ที่มีมูลค่ามากกว่าหนึ่งบาทแต่ไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาท


ข้อ 2 ผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติตามพิธีการที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศกำหนด


ข้อ 3ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่นประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567


พิชัย ชุณหวชิรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง