โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน รวม 41 คน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน รวม 41 คน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 2 แก่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล พร้อมพระราชทานเครื่องราชฯจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และ ฝ่ายใน รวม 41 คน

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 2 แก่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2567

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

  • อ่านประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ (คลิก)

 

 

ขณะเดียวกันมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ตติยจุลจอมเกล้า จํานวน 3 คน ดังนี้

  1. พลเอก ปุรณิทธิ์ บุณยมานพ
  2. พลเอก ศิวะ ภระมรทัต
  3. พลอากาศเอก อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2567

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

  • อ่านประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า จํานวน 3 คน (คลิก)


และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน จำนวน 2 คน ดังนี้

  1. พันตำรวจโท ปัญญา สุดาทิพย์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
  2. พันโทหญิง นิดา หลาวทอง เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ตติยจุลจอมเกล้า

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2567

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

  • อ่านพระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า จำนวน 2 คน (คลิก)

 

 

พร้อมกันนี้ยังมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า จํานวน 36 คน ดังนี้

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

1. พลเอก กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี
2. พลเอก ฐิติราช หนองหารพิทักษ์
3. พลตรี จักรกฤษณ์ ศรีนนท์
4. พลตรี พงษ์ศักดิ์ เปรมทองสุข
5. พลตรี พงศ์ภพ ทองอุไทย
6. พลตรี นราพร แสนธิ
7. พลตรี ธนวัฒน์ พัฒนทอง
8. พลตรี สุรชาติ ต่างศรี
9. พลตํารวจโท พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า

ตติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า

1. พลเอก ภูมิใจ ชัยพันธุ์
2. พลเอก ธรรมนูญ วิถี
3. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
4. พลโท ปิยะ รัชต์ธรบัวทิพย์
5. พลตรี จักรชัย ศรีคชา
6. พลตรี อาสาศึก ขันติรัตน์
7. พลตรี อดิศร เสียงดัง
8. พลตรี ชาตรี วงศ์สายตา
9. พลตรี ศุภชัย นิลเขียว
10. พลตรี รติ สินธุพัทร์
11. พลตรี ประภัสร์ จุ้ยสําราญ
12. พันเอก ยุทธพล ใจวงค์ษา
13. พลตํารวจโท มณฑลทัฬห์ บุนนาค

ตติยานุจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า

1. พลตรี ปรมาภรณ์ ฉายเหมือนวงศ์
2. พลตรี ศักดิ์ศิริ แข็งแรง
3. พลตรี กุลบุตร ปัจฉิม
4. พลตรี สมพร โตภาพ
5. พลตรี สิทธิศักดิ์ มินวงษ์
6. พลตรี ณัฐวุฒิ จาตุศรีพิทักษ์
7. พลตรี ชาญชัย โฉสูงเนิน
8. พันเอก ชยากร กล้าหาญ
9. พันเอก พฤกษพงศ์ สุขพฤกษ์
10. พันเอก พาโชค เอกมหาชัย
11. พันเอก ธีระพล ศรีฉ่ำ
12. พันเอก ธนกฤต ดีสนธิกุล
13. พันเอก พีรพัสตร์ เสือยันต์
14. พันเอก สุรเดช เหลี่ยมไทย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2567

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

  • อ่านพระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า จำนวน 36 คน (คลิก)