โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 632 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 632 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 632 ราย

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 632 ราย

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 632 ราย ดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

1. พันโท วิโรจน์ นนทวงศ์ เป็น พันเอก
2. นาวาโทหญิง จุไรพร เต็งศิริ เป็น นาวาเอกหญิง
3. นาวาโทหญิง จันทร์สุภา บุญมา เป็น นาวาเอกหญิง
4. พันตรี โชคชัย คำวิชิต เป็น พันโท
5. พันตรี กฤษณะ ดวนใหญ่ เป็น พันโท
6. ร้อยโท นภดล ชื่นประทุม เป็น ร้อยเอก
7. จ่าสิบเอก พันธ์ทรง อินต๊ะลาศ เป็น ร้อยตรี
8. จ่าสิบเอก ยุทธชัย มัชมี เป็น ร้อยตรี
9. จ่าสิบเอก พิทักษ์ ไสยกิจ เป็น ร้อยตรี
10. พันจ่าเอก ธัญศิษฐ์ ธนชัยวรพงศ์ เป็น เรือตรี
11. จ่าสิบเอกหญิง นวรัตน์ เจียมอ่อน เป็น ร้อยตรีหญิง
12. จ่าสิบเอกหญิง สมบุญ พูลศักดิ์ เป็น ร้อยตรีหญิง
13. พันจ่าเอกหญิง ชัชฎา บุญมาลีรัตน์ เป็น เรือตรีหญิง

มีต่อ... (คลิก)

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

เศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี

 

  • ตรวจสอบรายชื่อในประกาศ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 632 ราย (คลิก)