โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 2,309 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 2,309 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะ จำนวน 2,309 ราย

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 2,309 ราย

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จำนวน 2,309 ราย ดังนี้

1. ว่าที่พันตํารวจโท อํานาจ จุริตทะโย เป็น พันตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

2. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก ภูวิศ ปัดสุวรรณ์ เป็น ร้อยตํารวจเอก

3. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก สมชาติ มรรคโช เป็น ร้อยตํารวจเอก

4. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก อัครพล ศิวิไล เป็น ร้อยตํารวจเอก

ทั้ง 3 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

5. ว่าที่ร้อยตํารวจโท ธนวัฒน์ สังข์ทอง เป็น ร้อยตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

6. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก นภวัตน์ วงษ์วาน เป็น ร้อยตํารวจเอก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

7. ว่าที่พันตํารวจโท กมลศักดิ์ นาคเสน เป็น พันตํารวจโท

8. ว่าที่พันตํารวจโท กฤตญุตม์ นุ่นชูคัน เป็น พันตํารวจโท

ทั้ง 2 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564

9. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ประพันธ์ชัย บัวขาว เป็น ร้อยตํารวจตรี ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564

10. ว่าที่พันตํารวจโท สามารถ สาโรจน์ เป็น พันตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

11. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี บวรเดช อนุชา เป็น ร้อยตํารวจตรี ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564

 

มีต่อ...12 (คลิก)

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

เศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี

 

  • ตรวจสอบรายชื่อ ในประกาศพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 2,309 ราย (คลิก)