โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 221 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 221 ราย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 221 ราย

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 221 ราย

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 221 ราย ดังนี้

 

สำนักงานรัฐมนตรี

1. พันเอก โชติ ภาคอินทรีย์ เป็น พลตรี
2. นาวาอากาศเอก อเนกพล มงคลเดช เป็น พลอากาศตรี
3. นาวาเอกหญิง วราภรณ์ เหลืองประเสริฐ เป็น พลเรือตรีหญิง

มีต่อ...(คลิก)

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

เศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี

 

  • ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดในประกาศ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 221 ราย (คลิก)