โปรดเกล้าฯสถาปนา-พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ 12 พระเถระวัดบวรฯ

โปรดเกล้าฯสถาปนา-พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ 12 พระเถระวัดบวรฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ สถาปนา-พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ 12 พระเถระวัดบวรฯ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโปรดสถาปนา พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรวิมล

 

พร้อมกันนี้ยังมีพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 12 รูป ดังนี้

1.พระเทพสิทธิโมลี วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระธรรมวชิราธิการ

2.พระเทพวิสุทธิกวี วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระธรรมวชิราภิรัต

3.พระเทพวชิรมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระธรรมวชิรญาณโสภณ

4.พระเทพวชิรโมลี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็น พระธรรมมงคลวชิโรภาส

5. พระราชรัตนมงคล วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระเทพวชิรกิจมงคล

6.พระราชมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระเทพวชิราจารย์

7. พระราชญาณปรีชา วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระเทพวัชรปรีชาญาณ
 

8.พระราชวชิราภินันท์ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระเทพวชิราภินันท์

9. พระประกาศพุทธกิจ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระราชวชิรเมตตาคุณ

10.พระศรีวิสุทธิกวี วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระราชวัชรเมธี

11. พระมหานายก วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระราชวชิรปฏิภาณ

12.พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม (เปรียญธรรม 7 ประโยค) วัดชูจิตธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระเมธีวชิรดิลก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านประกาศฉบับเต็ม : พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์