โปรดเกล้าฯ ให้ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตตำรวจ 6 ราย กระทำผิดวินัย

โปรดเกล้าฯ ให้ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตตำรวจ 6 ราย กระทำผิดวินัย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์อดีตข้าราชการตำรวจ 6 ราย เหตุกระทำผิดวินัยร้ายแรงในขณะรับราชการ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 6 ราย ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา เนื่องจากได้กระทำความผิดในขณะรับราชการและถูกลงโทษทางวินัยและอาญาของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังรายชื่อต่อไปนี้
 

1.นายปพนเดช นวลสี ขณะดำรงชั้นยศดาบตำรวจ

2.นายศิริมงคล กองสุข ขณะดำรงชั้นยศดาบตำรวจ

3.นายสุพจน์ บุญทิพย์ ขณะดำรงชั้นยศดาบตำรวจ

4.นายปริญญา จิตต์หาญ ขณะดำรงชั้นยศดาบตำรวจ
 

5.นายสมคิด กลิ่นบุญแก้ว ขณะดำรงชั้นยศดาบตำรวจ

6.นายเอกอนันต์ พันธุวัฒนา ขณะดำรงชั้นยศดาบตำรวจ

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 6 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว 

อ่านประกาศฉบับเต็ม : พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 6 ราย

โปรดเกล้าฯ ให้ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตตำรวจ 6 ราย กระทำผิดวินัย โปรดเกล้าฯ ให้ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตตำรวจ 6 ราย กระทำผิดวินัย