โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศ จำนวน 2 นาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศ จำนวน 2 นาย

ราชกิจจาฯประกาศ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศ จำนวน 2 นาย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศ จำนวน 2 นาย

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศ จำนวน 2 นาย ดังนี้

 

1. พันเอก นรภัทร กังวาลไกล ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันเอกพิเศษ) ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี) และพระราชทานยศ พลตรี

 

2. พันเอก สิทธิศักดิ์ มินวงษ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองสนับสนุนการช่วยรบและซ่อมบำรุง (1) กรมฝ่ายส่งกำลังบำรุง (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันเอกพิเศษ) ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานรองผู้บัญชาการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 3 หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี) และพระราชทานยศ พลตรี

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

 


อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิก)