โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 8 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 8 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 8 นาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 8 นาย ดังนี้
 

1. จ่าสิบเอก ประสงค์ บุญจงค์ เป็น ร้อยตรี
2. จ่าสืบเอกหญิง สงัด ใยอ่อน เป็น ร้อยตรีหญิง
3. จ่าสิบเอกหญิง ศิรประภา คำหอมรื่น เป็น ร้อยตรีหญิง
4. จ่าสิบเอกหญิง อาภารัตน์ บุญเกิด เป็น ร้อยตรีหญิง
5. จ่าสิบเอกหญิง ปิ่นประไพ กระวีพันธ์ เป็น ร้อยตรีหญิง
6. จ่าสิบเอกหญิง สุจิตรา ลาภชุ่มศรี เป็น ร้อยตรีหญิง
7. จ่าสิบเอกหญิง มัทนิน เย็นใจ เป็น ร้อยตรีหญิง
8. จ่าสิบเอกหญิง จุฑารัตน์ เพชรโสม เป็น ร้อยตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 8 นาย