โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 9,229 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 9,229 ราย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 'พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล' จำนวน 9,229 ราย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 9,229 ราย

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล (วาระเมษายน 2565) ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งอัตราสูงขึ้น จำนวน 9,229 ราย ดังนี้

 

 

สำนักงานรัฐมนตรี

 

1. ว่าที่พันโท เกียรติศักดิ์ เศรษฐพินิจ เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

 

2. ว่าที่พันเอก จักรพันธ์ ศรีสุภโชค เป็น พันเอก

3. ว่าที่พันเอกหญิง เนตรนพัทธ์ ศังห์คะจาตะกิ เป็น พันเอกหญิง

ทั้ง 2 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564

 

4. ว่าที่ร้อยโท ศักดิ์ชัย กรุงเกษม เป็น ร้อยโท

5. ว่าที่เรือโทหญิง พันธ์วิรา ธัญญสิทธิ์ เป็น เรือโทหญิง

ทั้ง 2 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

 

6. ว่าที่นาวาตรี ณัฐศักดิ์ บุญเนาว์ เป็น นาวาตรี

7. ว่าที่ร้อยโทหญิง ธิดานุสร์ สวัสดี เป็น ร้อยโทหญิง

ทั้ง 2 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

 

มีต่อ...

 

เช็กรายชื่อ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ทั้งหมด 9,229 ราย (คลิกที่นี่)