โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 23 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 23 นาย

ราชกิจจาฯประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 23 นาย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 23 นาย

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 23 นาย ดังนี้

 

 

 1. พันตรี อธิปติ สวาทภักดิ์ เป็น พันโท
 2. พันตรี ไพร บุญคง เป็น พันโท
 3. พันตรี สุชาติ ชะรอยรัมย์ เป็น พันโท
 4. พันตรีหญิง มะลิ นาสินพร้อม เป็น พันโทหญิง
 5. ร้อยเอก กฤษภัค กู้สุจริต เป็น พันตรี
 6. ร้อยเอกหญิง กัญญาณัฏฐ ทรัพย์ปัณทากุล เป็น พันตรีหญิง
 7. ร้อยเอกหญิง ลาภิต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็น พันตรีหญิง
 8. ร้อยเอกหญิง เถาวัลย์ วานิชชาชีวะ เป็น พันตรีหญิง
 9. ร้อยโท วิทวัส รุนทา เป็น ร้อยเอก
 10. ร้อยโท ชัชวาลย์ ห้องกระจก เป็น ร้อยเอก
 11. ร้อยโท ภูชิชย์ หม่องคำ เป็น ร้อยเอก
 12. ร้อยโท ณรงค์ศักดิ์ รุณสา เป็น ร้อยเอก
 13. ร้อยโท อนุชา ภู่เสือ เป็น ร้อยเอก
 14. ร้อยตรี ยุทธพล ภูบัวคำ เป็น ร้อยโท
 15. ร้อยตรี อานนท์ ถิ่นถาน เป็น ร้อยโท
 16. ร้อยตรี คมสันต์ มะจุเงิน เป็น ร้อยโท
 17. ร้อยตรี ยุทธพงษ์ วันทองทักษ์ เป็น ร้อยโท
 18. ร้อยตรี ชยันต์ยุทธ ปัญญาสัตถาผล เป็น ร้อยโท
 19. ร้อยตรีหญิง เฮือง บุผาพัน เป็น ร้อยโทหญิง
 20. ร้อยตรีหญิง ธัญวลัย โอชารส เป็น ร้อยโทหญิง
 21. จ่าสิบเอก ณัฐพงษ์ แก้วศรีไตร เป็น ร้อยตรี
 22. จ่าสิบเอก อนันต์ ปัญจาคะ เป็น ร้อยตรี
 23. จ่าสิบเอก ยุทธนา เหล็งสุดใจ เป็น ร้อยตรี


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน


อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิก)