'ราชกิจจานุเบกษา' เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 34

'ราชกิจจานุเบกษา' เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 34

เว็บไซต์ 'ราชกิจจานุเบกษา' เผยแพร่ ประกาศกฎกระทรวงล่าสุด 'กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต' (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต์ 'ราชกิจจานุเบกษา' เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 34 พ.ศ. 2566 

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ในประเภทที่ 01.05 น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2566 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

\'ราชกิจจานุเบกษา\' เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 34

 

 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (5) (5/1) (5/2) (5/3) (5/4) และ (5/5) ในประเภทที่ 01.05 น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2566 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

\'ราชกิจจานุเบกษา\' เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 34

 

\'ราชกิจจานุเบกษา\' เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 34

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

 

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่น้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนในภาคการผลิตและภาคการขนส่งในแต่ละอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและภาคธุรกิจที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ สมควรลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกันต่อไปอีกระยะหนึ่ง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิก)