โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ และให้ออกจากยศทหาร

โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ และให้ออกจากยศทหาร

โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ และให้ออกจากยศทหาร เหตุประพฤติผิดวินัย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หน่วยราชการในพระองค์ และผิดต่อราชสวัสดิ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต์ 'ราชกิจจานุเบกษา' ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ และให้ออกจากยศทหาร

 

 

มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์รับราชการ และให้ออกจากยศทหาร

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและ การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ 'ร้อยเอก พีระพงศ์ สราญรมย์' รองผู้บังคับหมวดปฏิบัติการที่ 1(4) หมวดมาตรฐานมหาดเล็กวรภาชน์/มหาดเล็กรับใช้ทั่วไป และคลังวรภาชน์ กองร้อยราชสำนักที่ 2 เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นกลาง กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา ร้อยเอก) เป็น รองหัวหน้าชุด หมวดปฏิบัติการที่ 2 หมวดมาตรฐานชาวที่ทั่วไปและงานระบบที่ประทับ กองร้อยราชสำนักที่ 2 เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นกลาง กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา จ่าสิบเอก) ให้ออกจากยศ ร้อยเอก คงเป็น จ่าสิบเอก เนื่องจากประพฤติผิดวินัยทหาร ดื้อดึง ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หน่วยราชการในพระองค์ และผิดต่อราชสวัสดิ์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิก)